PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – 3. kör: 7000 db HP laptop pályázati úton történő kiosztására 

A HP Inc. 7000 db laptopot adományoz a háborús agresszió elől menekülő gyermekek és családjaik, valamint az őket támogató szervezetek, oktatási intézmények számára.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – 3. kör: 7000 db HP laptop pályázati úton történő kiosztására  

CALL FOR APPLICATIONS – Round 3 To distribute 7000 HP laptops through a call for applications 

ОГОЛОШЕННЯ НА ТЕНДЕР – Раунд 3 на виділення 7000 ноутбуків HP через тендер 

 

 

Háttérinformációk: 

Background information:

Довідкова інформація: 

 

A HP Inc. 7000 db laptopot adományoz a háborús agresszió elől menekülő gyermekek és családjaik, valamint az őket támogató szervezetek, oktatási intézmények számára. Az eszközöket a Nemzetközi Lépésről Egyesületen keresztül a Global Business Coalition for Education adományozza, melynek a HP Inc. is a tagja. Az adomány elosztását Magyarországon a Partners Hungary Alapítvány végzi.  

HP Inc. offers 7000 laptops to children and their families fleeing from the war of aggression, as well as to the organizations and educational institutions helping refugees. The devices are donated by the Global Business Coalition for Education, of which HP is a member, through the International Step by Step Association. In Hungary, the donation will be distributed by Partners Hungary Foundation.  

HP Inc. дарує 7000 ноутбуків дітям, які втікають від війни, та їхнім родинам, а також організаціям і навчальним закладам, які їх підтримують. Пожертвування зроблено Глобальна Бізнес-коаліцією за освіту (Global Business Coalition for Education), членом якої є HP Inc., через міжнародну асоціацію „Nemzetközi Lépésről Egyesület”. Пожертвування поширюється в Угорщині Фондом Partners Hungary Alapítvány. 

 

A Partners Hungary Alapítvány kiemelten fontosnak tartja a 2022. február 24-én kirobbant ukrajnai háború okán kialakult humanitárius katasztrófa következményeinek enyhítését, különösen a háború elől Magyarországra menekülő, vagy Ukrajna határain belül menekülni kényszerülő családok, gyermekek, felnőttképzésben részt vevő, vagy indokolt esetben ezen kategóriák egyikébe sem sorolható személyek oktatáshoz való hozzáférésének, beilleszkedésének támogatását.   

Partners Hungary Foundation considers it of utmost importance to help mitigate the consequences of the humanitarian disaster provoked by the war in Ukraine which broke out on 24 February 2022, especially to support the access to education and inclusion of families, children, persons in adult education, or in justified cases, persons who cannot be classified into any of these categories, fleeing to Hungary or forced to flee within the borders of Ukraine.  

Угорський фонд «Partners Hungary Alapítvány» вважає надзвичайно важливим пом’якшити наслідки гуманітарної катастрофи, спричиненої війною в Україні, яка почалася 24 лютого 2022 року,  i особливо підтримку інтеграції та доступу до освіту сімей, дітей, учасникiв освіти для дорослих або в обґрунтованих випадках осіб, які не можуть бути віднесені до жодної з цих категорій, які тікають від війни до Угорщини або змушені тікати в межах України 

 

Az adományozó szándékai alapján a laptopokat elsősorban menekültekkel foglalkozó szervezeteknek, formális és informális csoportoknak, oktatási és köznevelési feladatokat ellátó szervezeteknek és intézményeknek, valamint pedagógusoknak, menekült gyermekeknek és családoknak osztjuk ki.  

In line with the donor’s intentions, the laptops will be distributed primarily to organizations, formal and informal groups engaged in supporting refugees, organizations and institutions fulfilling vocational and public education functions, as well as to pedagogues, refugee children and families. 

Виходячи з намірів донорів, ноутбуки насамперед розповсюджуються серед організацій, які займаються проблемами біженців, формальних і неформальних груп, організацій і установ, які виконують освітні та суспільно-просвітницькі завдання, а також серед вчителів, дітей і сімей біженців. 

 

A következő pályázati felhívást tesszük közzé: Menekülteket segítő civil szervezetek, szerveződések és ügyfeleik részére kiírt pályázat, 3. kör 

The following Call for Applications is published: Call for Applications for NGOs and other organizations supporting refugees, and for their clients, 3rd Round 

Оголошується наступний конкурс проектних заявок: Тендер для громадських організацій та організацій, які допомагають біженцям та їхнім клієнтам, Раунд 3 

 

Pályázati programunk legfontosabb alapelvei: 

The most important principles of our program: 

Найважливіші принципи нашої прикладної програми: 

 

 • Gyorsaság: A laptopok a lehető leghamarabb kerüljenek a kedvezményezettek birtokába, hogy az iskolaév megkezdését követően mihamarabb a hatékony tanulás, a szabadidő hasznos eltöltése, és az információszerzés hasznos eszközeivé válhassanak. 

Speed: The laptops shall be distributed to the beneficiaries as soon as possible so that they can be put into use right away for efficient learning, useful free time activities and obtaining information as the school year has already begun. 

Швидкість: Ноутбуки мають бути у власності бенефіціарів якнайшвидше, щоб після початку навчального року вони могли якомога швидше стати корисними інструментами для ефективного навчання, корисного дозвілля та отримання інформації. 

 • Megbízhatóság: Szeretnénk biztosítani, hogy a laptopok biztosan a rászoruló gyerekek, családok, pedagógusok és az őket támogató szervezetek és oktatási intézmények számára legyenek elérhetők, és a lehető legnagyobb mértékben ki tudjuk szűrni az esetleges visszaélés lehetőségét. 

Trustworthiness: It is important that the laptops are made available exclusively for refugee children and families, as well as their teachers, the organizations and educational institutions that support them in order to prevent any potential misuse. 

Надійність: ми хочемо гарантувати, щоб ноутбуки б ули доступні для потреб дітей, сімей, вчителів, організацій і навчальних закладів, які їх підтримують, і щоб ми могли максимально відфільтрувати можливість можливого зловживання 

 • Együttműködés: Nagyon fontosnak tartjuk a menekültek támogatásában dolgozó önkéntesek, szakemberek, szervezetek együttműködését, mert hisszük, hogy az információk megosztásával, egymás kompetenciáinak kiegészítésével, közös gondolkodással és cselekvéssel, szolidaritás-vállalással tudunk csak reflektálni a folyamatosan változó igényekre. 

Cooperation: Cooperation among volunteers, professionals and organizations engaged in working with refugees is of key importance. We are convinced that responsiveness to constantly changing needs is only possible through sharing information, complementing each other’s competences, collective action and reflection, and solidarity. 

Співпраця: ми вважаємо співпрацю волонтерів, професіоналів та організацій, які працюють на підтримку біженців, дуже важливою, оскільки ми віримо, що, обмінюючись інформацією, доповнюючи компетенції один одного, думаючи та діючи разом, а також зобов’язуючись до солідарності, ми можемо лише реагувати на потреби, що постійно змінюються 

 • Fenntarthatóság: szeretnénk biztosítani, hogy az eszközök hosszabb távon, és az eszközök kapacitásának kihasználásával álljanak a kedvezményezettek szolgálatában, és lehetőség szerint – különösen az oktatási intézmények esetében – a teljes nevelői és tanulóközösség javát szolgálják. 

Sustainability: Our aim is to make sure that the laptops are made use of in the long run, their capacity is fully exploited in favour of the beneficiaries, and that the entire community of teachers and students benefits from them, especially in educational institutions. 

Стійкість: ми хочемо гарантувати, щоб інструменти були на службі бенефіціарів у довгостроковій перспективі та використовувались можливості інструментів, і, якщо це можливо – особливо у випадку освітніх закладів – вони принесли користь усій спільноті освітян та студентів. 

 • Nyomon követés, hatásmérés: szeretnénk felmérni, milyen hatással volt a kedvezményezettek életére a laptophoz jutás; ezt a Most Significant Change módszerrel fogjuk nyomon követni. 

Monitoring, impact measurement: We shall evaluate how the access to laptops impacted the lives of the beneficiaries; the Most Significant Change methodology shall be used for this purpose. 

Подальші дії, вимірювання впливу: ми хотіли б оцінити вплив доступу до ноутбука на життя бенефіціарів; ми відстежуватимемо це за допомогою методу Most Significant Change (Найбільш Суттєвi Зміни). 

 • Átláthatóság: a laptopok elosztását a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok betartásával, de transzparens módon szeretnénk végezni. Honlapunkon nyomon követhető lesz a nyertes szervezetek névsora, a még rendelkezésre álló laptopok száma, a pályázatokkal kapcsolatos információk. 

Transparency: We shall conduct the distribution of the laptops in a transparent way along with strict compliance with the regulations on personal data privacy. The names of successful applicants, the number of available laptops, and information on the application process will be made available on our website. 

Прозорість: ми хочемо здійснювати розповсюдження ноутбуків прозоро, з дотриманням правил обробки персональних даних. Перелік організацій-переможців, кількість ноутбуків, які ще є в наявності, та інформація про тендери будуть доступні на нашому сайті. 

 

Jelen pályázati felhívás célja: 

The goal of this call for applications: 

Мета цього оголошення на тендер: 

 

Az Ukrajnából menekült családokat segítő tevékenységet (szállás, szociális, integrációs szolgáltatások, sérülékeny csoportok támogatása, stb.) végző szervezetek, valamint ügyfeleik támogatása laptopok biztosításával, illetve a laptopok révén a szolgáltatások számítógépes hátterének biztosítása, ezáltal a szakmai munka erősítése. A szervezetekkel szoros segítői kapcsolatban álló ügyfelek életminőségének javítása, az oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférésük javítása, munkaerőpiaci helyzetük javítása, szabadidejük hasznos eltöltésének segítése, hivatalos ügyeik intézése, kapcsolattartásuk támogatása a családjaik és közösségeik tagjaival, stb.  

Amennyiben a beérkező igények meghaladják a lehetőségeket, a Magyarország területén élőket és az őket segítőket részesítjük előnyben.   

Our goal is to support NGOs in their activities aimed at supporting refugee families from Ukraine (accommodation, social and integration services, supporting vulnerable groups, etc.) by providing them with laptops and IT support for their services, thus empowering their professional work. We also aim to improve the quality of life of clients supported by the organizations, to increase their access to educational services, to improve their labour market prospects, to help them spend their free time in a meaningful way, to provide them with support in official procedures, and to support them in communicating with their families and members of their community, etc. 

Should the number of requests exceed the number of laptops available in the project, preference will be given to refugees living in Hungary and the organizations helping them. 

Підтримка організацій, які надають допомогу сім’ям біженців з України (послуги з розміщення, соціальні, інтеграційні послуги, підтримка вразливих груп тощо) та їх клієнтів шляхом надання ноутбуків, а також забезпечення комп’ютерного фону для послуг через ноутбуки, тим самим посилюючи професійну роботу. Покращення якості життя клієнтів, які мають тісні стосунки підтримки з організаціями, покращення їхнього доступу до освітніх послуг, покращення їхньої ситуації на ринку праці, допомога їм з користю проводити вільний час, управління їхніми службовими справами, підтримка їхніх стосунків із членами їх сімей та громади тощо. 

Якщо вхідні запити перевищують можливості, ми надаємо перевагу тим, хто живе в Угорщині, і тим, хто їм допомагає. 

 

Kik pályázhatnak? 

Who can apply?  

Хто може подати заявку? 

 

A pályázat nyílt. Ebben a pályázati körben pályázatot nyújthatnak be:   

 • menekülteket támogató civil szervezetek: egyesületek, alapítványok, szociális szövetkezetek, stb.  
 • menekülteket támogató nonprofit és forprofit gazdasági társaságok,  
 • menekülteket támogató informális csoportok és szerveződések, önsegítő csoportok, stb. 

This is an open Call for Applications. The following entities may apply:   

 • NGOs providing support for refugees: associations, foundations, social cooperatives, etc. 
 • non-profit and for-profit business organizations supporting refugees, 
 • informal groups and organizations, self-help groups supporting refugees, etc. 

Тендер відкритий. У цьому тендерному раунді заявки можуть подати: 

 • НУО, що підтримують біженців: асоціації, фонди, соціальні кооперативи тощо. 
 • некомерційні та комерційні компанії, що підтримують біженців, 
 • неформальні групи та організації підтримки біженців, групи самодопомоги тощо. 

FIGYELEM! Jelen pályázati felhívás olyan szervezetek számára is nyitva áll, amelyek a korábbi pályázati körökben is részt vettek. Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázók csak olyan személyek, illetve szervezeti munkatársak részére igényelhetnek laptopot, akik a korábbi fordulókban nem részesültek ilyen támogatásban! 

ATTENTION! This call for proposals is open to organisations that have also participated in previous Calls for Proposals. Please note that applicants may only apply for laptops for persons or staff who did not receive such support in the previous rounds! 

УВАГА! У цьому конкурсі можуть брати участь організації, які брали участь у попередніх конкурсах. Зверніть увагу, що заявники можуть подавати заявки на отримання ноутбуків лише для осіб або співробітників організацій, які не отримали таку підтримку в попередньому раунді! 

 

Nem pályázhatnak többek között:    

 • politikai pártok, pártalapítványok,  

 • állami-, kormányzati-, költségvetési szervek és intézményeik,  

 • önkormányzatok és intézményeik,  

 • természetes személyek.  

The following entities are excluded from the application process: 

 • political parties, political party foundations, 
 • state, government and budgetary bodies and their institutions,  
 • municipalities and their institutions, 
 • natural persons. 

Наступні не мають права подати заявку: 

 • політичні партії, партійні фонди, 
 • державні, урядовi, бюджетні органи та їх установи, 
 • органи місцевого самоврядування та їх установи, 
 • фізичні особи. 

 

A pályázat tárgya:  

The subject matter of the call for applications: 

Предмет заявки: 

 

A HP Inc. által adományozott új HP240-480G8/EliteDesk/ProBook/Pavilion/x360Convert típusú, angol és ukrán billentyűzettel ellátott laptopok, amelyek általános felhasználói célokra tökéletesen megfelelnek. A laptopok Core i3-i7 processzorral, 8-16GB RAM memóriával és 256-1TB háttértárral rendelkeznek. A beérkező igények függvényében a felhasználás célja szerint határozzuk meg a kiosztandó laptopok típusát.  

New HP240-480G8/EliteDesk/ProBook/Pavilion/x360Convertible laptops donated by HP Inc. with English and Ukrainian keyboards convenient for everyday use. The laptops are equipped with Core i3-i7 processors, 8-16GB RAM memory size, and 256-1TB storage capacity. Laptop type will be selected based on the applications received and their intended use. 

Абсолютно нові ноутбуки HP240-480G8/EliteDesk/ProBook/Pavilion/x360Convert з англійською та українською клавіатурами, які ідеально підходять для звичайних потреб, подаровані HP Inc. Ноутбуки оснащені процесором Core i3-i7, 8-16 ГБ оперативної пам’яті та 256-1 ТБ пам’яті. Залежно від запитів, що надходять, ми визначаємо тип ноутбуків для розповсюдження відповідно до цілей використання. 

 

A megpályázható laptopok számára vonatkozó szabályok: 

Rules on the number of laptops that may be requested: 

Правила щодо кількості ноутбуків, які можуть бути подані на тендер: 

 

 • A pályázó szervezetnél bejelentett munkaviszonyban vagy egyéb szerződéses jogviszonyban álló menekültekkel foglalkozó munkatársak és a szervezet önkéntesei részére. 
 • Indokolt esetben bizonyos szolgáltatási funkciók ellátására további max. 3 laptop igényelhető. 
 • A menekült személyek részére, ha: 
 • közoktatásban részt vevő gyermekek,  
 • felsőoktatási tanulmányokat folytató fiatalok,  
 • felnőttoktatásban részt vevő személyek,  
 • és indokolt esetben ezen kategóriák egyikébe sem sorolható személyek. 

Minden esetben feltétel, hogy a laptop használata a fenti tevékenységekhez nélkülözhetetlen legyen, melyet a pályázati adatlap kitöltésénél indokolni kell. 

 • Laptops requested for staff members engaged in the work with refugees employed by the organization or in other contractual relationship with the organization:  
 • In justified cases, a maximum of 3 additional laptops may be requested for ensuring certain services. 
 • Laptops may be requested for refugees belonging to the following categories:  
 • children participating in public education,   
 • adults pursuing higher education studies,   
 • persons in adult education, 
 • and in justified cases, for persons not belonging to any of these categories. 

In any case, laptop use must be indispensable for the activity indicated above, and a justification must be provided for the request in the Application Form. 

 • Для працівників, які працюють з біженцями і перебувають у зареєстрованих трудових або інших договірних правовідносинах з організацією-заявником та волонтерами організації: 
 • В обґрунтованих випадках для виконання окремих сервісних функцій додатково можна запросити макс. 3 ноутбуки. 
 • Для біженців, якщо: 
 • діти, які беруть участь у державній освіті, 
 • молодь, яка здобуває вищу освіту, 
 • особи, які беруть участь в освіті дорослих, 
 • та, в обґрунтованих випадках, особи, які не можуть бути віднесені до жодної з цих категорій. 

У всіх випадках умовою є те, що використання ноутбука є необхідним для вищезазначених заходів, що має бути обґрунтовано при заповненні форми заявки. 

 

A pályázat benyújtása: 

Application procedure:  

Подання заявки: 

 

A pályázat kizárólag elektronikusan nyújtható be a következő linken elérhető pályázati adatlapon:  

 • https://forms.gle/9STCrk156tLN63E58 
 • A kitöltött elektronikus pályázat mellé nem szükséges további dokumentumokat benyújtani.   
 • A pályázat benyújtásának határideje 2023. március 12. 23:59  
 • A beérkezett pályázatok értékelése és eredményhirdetése folyamatos. 

Applications may only be submitted electronically via the online Application Form at:  

 • https://forms.gle/9STCrk156tLN63E58  
 • No additional documents need to be submitted along with the online Application Form. 
 • Application deadline: 12 March, 2023, 23:59 
 • Applications will be evaluated and results will be announced on a continuous basis. 

Заявку можна подати лише в електронному вигляді за допомогою форми заявки, доступної за посиланням:  

 • https://forms.gle/9STCrk156tLN63E58   
 • Крім заповненої електронної заяви додаткові документи подавати не потрібно 
 • Кінцевий термін подання заявки – 12 березня, 2023 р., 23:59 
 • Оцінка та оголошення результатів отриманих заявок відбуватеметься постійно. 

 

Pályázatok elbírálása: 

Evaluation:  

Оцінка заявок: 

 

A pályázatok elbírálásáról, az elnyert laptopok típusáról és mennyiségéről bírálóbizottság dönt az általános összeférhetetlenségi szabályok figyelembevételével, az alábbi értékelési szempontok alapján:  

 • A pályázati adatlap maradéktalan kitöltése, 
 • A pályázati adatlapban megadott információk koherenciája, 
 • A pályázó szervezet menekülteket támogató szolgáltatásainak komplexitása.  

Applications will be evaluated and the type and number of laptops to be awarded will be determined by an Evaluation Committee with respect to the general rules on conflict of interest and based on the following evaluation criteria: 

 • Submission of a fully completed Application Form,  
 • Coherence of information provided in the Application Form, 
 • Complexity of services provided for refugees.  

Оцінювальний комітет приймає рішення щодо оцінки заявок, типу та кількості виграних ноутбуків, беручи до уваги загальні правила конфлікту інтересів, на основі таких критеріїв оцінки: 

 • Повне заповнення форми заявки, 
 • Узгодженість інформації, наданої у формі заявки, 
 • Складність послуг організації-заявника з підтримки біженців. 

 

Előnyben részesülnek azokat a pályázók, akik:  

 • az érintett és résztvevő szervekkel, szervezetekkel, személyekkel szoros együttműködésben dolgoznak,  
 • további vállalásokat tesznek, illetve további szolgáltatásokat nyújtanak a kedvezményezett személyeknek, beleértve, de nem kizárólagosan az alábbiakat:  
 • az elnyert laptopok személyes átvételét és elszállítását Budapestről,  
 • az adományozó által biztosított kóddal a Windows operációs rendszer telepítését,  
 • a laptopokra saját erőforrásból Office 365 szoftver telepítését,  
 • számítógépes ismeretek oktatását,  
 • kiskorú kedvezményezett esetén a laptopok korhatáros szűrővel történő ellátását,  
 • a laptopok műszaki és szoftveres karbantartását, szervizelését,  
 • internetelérés biztosítását a laptopok használatához,  
 • szükség esetén nyomtató és szkenner használat biztosítását stb.  

Preference will be given to Applicants who: 

 • work in close cooperation with the concerned and participating bodies, organizations and individuals, 
 • make additional commitments, or provide additional services for the beneficiary persons, including but not limited to the following:  
 • collecting the awarded laptops from Budapest in person, 
 • installing Windows operating system on the laptops using the product key provided by the donor,  
 • installing Office 365 software on the laptops from own resources,  
 • teaching computer skills for users,  
 • if the beneficiaries are children, installing age-restriction filters on the laptops,  
 • technical and software maintenance and servicing of the laptops,  
 • providing internet access for the laptops,  
 • providing printer and scanner use, etc., if needed. 

Перевага надаватиметься заявникам, які: 

 • працюють у тісній співпраці з відповідними та залученими органами, організаціями та особами, 
 • беруть на себе  додаткові зобов’язання та надають додаткові послуги бенефіціарам, включаючи, але не обмежуючись, наступне: 
 • особистий збір і доставка виграних ноутбуків з Будапешта, 
 • встановлення операційної системи Windows з кодом, наданим донором, 
 • встановлення програмного забезпечення Office 365 на ноутбуки за рахунок власних ресурсів, 
 • навчання комп’ютерним навичкам, 
 • у випадку неповнолітнього бенефіціара, надання ноутбуків із фільтром вікового обмеження, 
 • технічне та програмне обслуговування та обслуговування ноутбуків, 
 • надання доступу до Інтернету для використання ноутбуків, 
 • забезпечення використання принтера та сканера при необхідності тощо. 

 

A bírálóbizottság végső döntésének meghozatalához további információt kérhet a szervezetektől. A mérlegelési jogkörben meghozott döntése végleges. A laptopok számára és típusára vonatkozó további kéréseknek nem tudjuk figyelembe venni.  

The Evaluation Committee may request further information from the organizations before it makes its final decision. The committee’s decision within its margin of discretion shall be final. Additional requests concerning the number and type of laptops will not be considered. 

Оцінювальний комітет може вимагати від організацій додаткову інформацію, щоб прийняти остаточне рішення. Його дискреційне рішення є остаточним. Ми не можемо розглядати додаткові запити щодо кількості та типу ноутбуків. 

 

Nyertes pályázat esetén a laptopok átvételének feltétele: 

 • A pályázat benyújtását követően az elektronikusan megküldött Végfelhasználói Adatlap kitöltése és beküldése a kedvezményezett személyek adataival és a laptopok felhasználására vonatkozó információkkal; 
 • A kedvezményezett személyek személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési tájékoztató rendelkezik; 
 • A Partners és a nyertes pályázó közötti támogatási szerződés és/vagy megbízási szerződés megkötése; 
 • A nyertes pályázó és a kedvezményezettek által aláírt támogatási szerződések megkötése és szkennelt másolatának beküldése; 
 • Átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása.  

Prerequisites to collecting the awarded laptops:  

 • Filling in and electronically submitting the End User Data Sheet with the data of the beneficiaries and the information about the intended use of the laptops once the application has been submitted.  
 • Protecting privacy of beneficiaries’ data as specified in the Privacy Policy; 
 • Signing a grant contract and/or agency contract between Partners Hungary and the successful Applicant; 
 • Signing grant contracts between the successful Applicant and the beneficiary persons, and submitting scanned copies of these contracts; 
 • Signing an itemized Acceptance Protocol. 

У разі успішного тендеру умовами отримання ноутбуків є: 

 • Після подання заявки заповніть та надішліть в електронному вигляді Анкету кінцевого користувача з даними бенефіціара та інформацією про використання ноутбуків; 
 • Обробка персональних даних бенефіціарів передбачена в Інформації про управління даними; 
 • Укладення контракту на підтримку між Partners Hungary та заявником-переможцем; 
 • Підписання грантового контракту та/або агентського договору між Партнерами Угорщини та успішним Заявником; 
 • Підписання акту приймання-передачі 

 

További kérdés esetén kérjük, a következő e-mail címen forduljon a projektcsapat tagjaihoz: laptoppalyazat@partnershungary.hu 

 • Orsós János projektvezető,  
 • Nagy Erzsébet Emese projektkoordinátor és  
 • Kovács Ádám IT munkatárs  

További információk a Partners Hungary Alapítványról: https://partnershungary.hu/hu_hu/ 

Sikeres pályázatot kíván a PHA!    

 

If you have any further questions, please contact the Project Team via the following email address: laptoppalyazat@partnershungary.hu 

 • János Orsós Project Manager,  
 • Erzsébet Emese Nagy, Project Coordinator, and  
 • Ádám Kovács, IT officer . 

Find out more about Partners Hungary Foundation at: https://partnershungary.hu/hu_hu/ 

PHF wishes you success with your application!    

 

Якщо у вас виникнуть додаткові запитання, зв’яжіться з членами команди проекту за електронною адресою: laptoppalyazat@partnershungary.hu 

 • Керівник проекту János Orsós 
 • координатор проекту Emese Erzsébet Nagy та  
 • ІТ-працівник Ádám Kovács 

Більше інформації про фонд Partners Hungary: https://partnershungary.hu/hu_hu/  

Бажаємo вам успішної заявки! 

 

Partners Hungary Foundation Laptop programme GDPR consent form Ukraininan

Privacy Policy Partners Hungary Foundation Laptop Program

Laptop pályázat adatkezelési tájékoztató

 

  Szeretne több információt kapni a témával kapcsolatban? Keressen bennünket!