LAPTOP PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2. KÖR: OKTATÁSI-NEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA

Első körben a menekülteket segítő civil szervezetek, szerveződések és ügyfeleik részére írtunk ki pályázati lehetőségek. Mostani, második körünkben oktatási-nevelési intézmények számára szeretnénk lehetőséget biztosítani

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2. KÖR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKNEK

7000 db HP laptop pályázati úton történő kiosztására 

CALL FOR APPLICATIONS ROUND 2. FOR EDUCATIONAL INSTUTITIONS

To distribute 7000 HP laptops through a call for applications – English below

ОГОЛОШЕННЯ НА ТЕНДЕР 2 тур для навчальних закладів

на виділення 7000 ноутбуків HP через тендер – нижче українською

 

 Háttérinformációk: 

A HP Inc. 7000 db laptopot adományoz a háborús agresszió elől menekülő gyermekek és családjaik, valamint az őket támogató szervezetek és oktatási intézmények számára. Az eszközöket az International Step By Step Association-ön keresztül a Business Coalition for Education adományozza, melynek a HP Inc. is a tagja. Az adomány elosztását Magyarországon a Partners Hungary Alapítvány végzi.  

Első körben a menekülteket segítő civil szervezetek, szerveződések és ügyfeleik részére írtunk ki pályázati lehetőségek. Mostani, második körünkben oktatási-nevelési intézmények számára szeretnénk lehetőséget biztosítani.

A Partners Hungary kiemelten fontosnak tartja a 2022. február 24-én kirobbant ukrajnai háború okán kialakult humanitárius katasztrófa következményeinek enyhítését, különösen a háború elől Magyarországra menekülő, vagy Ukrajna határain belül menekülni kényszerülő családok, gyermekek, felnőttképzésben részt vevő, vagy indokolt esetben ezen kategóriák egyikébe sem sorolható személyek oktatáshoz való hozzáférésének, beilleszkedésének támogatását.   

Az adományozó szándékai alapján a laptopokat elsősorban menekültekkel foglalkozó szervezeteknek, formális és informális csoportoknak, oktatási és köznevelési feladatokat ellátó szervezeteknek és intézményeknek, valamint pedagógusoknak, menekült gyermekeknek és családoknak osztjuk ki.  

Két típusú pályázati felhívást teszünk közzé:   

 1. A menekülteket segítő civil szervezetek, szerveződések és ügyfeleik részére kiírt pályázat (civil laptop pályázati adatlap), illetve 
 2. Az oktatási-nevelési intézmények, szervezetek, szerveződések, valamint az oktatási szolgáltatást nyújtó szakemberek és tanulóik, hallgatóik részére kiírt pályázat — jelen felhívás (oktatási laptop pályázati adatlap) 

 

Pályázati programunk legfontosabb alapelvei: 

 • Gyorsaság: Célunk, hogy a laptopok a lehető leghamarabb kerüljenek a kedvezményezettek birtokába, hogy az iskolaév megkezdését követően mihamarabb a hatékony tanulás, a szabadidő hasznos eltöltése, és az információszerzés hasznos eszközeivé válhassanak. 
 • Megbízhatóság: Eltökélt célunk biztosítani, hogy a laptopok biztosan a rászoruló gyerekek, családok, pedagógusok és az őket támogató szervezetek és oktatási intézmények számára legyenek elérhetők, és a lehető legnagyobb mértékben ki tudjuk szűrni az esetleges visszaélés lehetőségét. 
 • Együttműködés: Nagyon fontosnak tartjuk a menekültek támogatásában dolgozó önkéntesek, szakemberek, szervezetek együttműködését, mert hisszük, hogy az információk megosztásával, egymás kompetenciáinak kiegészítésével, közös gondolkodással és cselekvéssel, szolidaritás-vállalással tudunk csak reflektálni a folyamatosan változó igényekre. 
 • Fenntarthatóság: Célunk biztosítani, hogy az eszközök hosszabb távon, és az eszközök kapacitásának kihasználásával álljanak a kedvezményezettek szolgálatában, és lehetőség szerint – különösen az oktatási intézmények esetében – a teljes nevelői és tanulóközösség javát szolgálják. 
 • Nyomon követés, hatásmérés: Szeretnénk felmérni, milyen hatással volt a kedvezményezettek életére a laptophoz jutás; ezt a Most Significant Change módszerrel fogjuk nyomon követni. 
 • Átláthatóság: A laptopok elosztását a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok betartásával, de transzparens módon szeretnénk végezni. Honlapunkon nyomon követhető lesz a nyertes szervezetek névsora, a még rendelkezésre álló laptopok száma, a pályázatokkal kapcsolatos információk. 

 

Jelen pályázati felhívás célja: 

Az Ukrajnából menekült diákok oktatását, képzését, nyelvoktatását, korrepetálását, mentális és pszichés támogatását, sport- és szabadidős tevékenységeinek támogatását, elszállásolását, valamint családjaikat segítő tevékenységet (oktatás, szállás, szociális, integrációs szolgáltatások, sérülékeny csoportok támogatása, mentálhigiénés támogatás, stb.) végző oktatási intézmények támogatása laptop-adománnyal, illetve a laptopok révén a szolgáltatások számítógépes hátterének biztosítása, ezáltal a szakmai munka erősítése. Cél továbbá az oktatási-nevelési intézményekkel szoros segítői kapcsolatban álló diákok életminőségének javítása, az oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférésük javítása, ukrán online oktatásba való bekapcsolódásuk támogatása, munkaerőpiaci helyzetük javítása, szabadidejük hasznos eltöltésének segítése, hivatalos ügyeik intézése, valamint kapcsolattartásuk támogatása a családjaik és közösségeik tagjaival.  

Amennyiben a beérkező igények meghaladják a lehetőségeket, a Magyarország területén élőket és az őket segítőket részesítjük előnyben.   

 

Kik pályázhatnak?  

A pályázat nyílt. Ebben a pályázati körben pályázatot nyújthatnak be:   

 • oktatási-nevelési és felsőoktatási intézmények,  
 • nonprofit és forprofit gazdasági társaságok,  
 • informális csoportok és szerveződések, önsegítő csoportok, stb. 

amelyek háború elől menekült diákok oktatását, elszállásolását, mentálhigiénés támogatását, valamint sport- és szabadidős tevékenységének támogatását látják el. 

 

A pályázók a következő kedvezményezettek részére pályázhatnak laptopokra:  

 • A háború elől menekült általános iskolás tanulók, szakképzésben tanuló vagy gimnazista diákok, egyetemi vagy felnőttképzésben tanuló hallgatók részére személyes használatra,  
 • Az intézménnyel szerződéses kapcsolatban álló, a menekültekkel intenzíven foglalkozó pedagógusok, szakoktatók, nyelvoktatók, támogató szakemberek és önkéntesek részére a tevékenységük ellátását segítve, személyes használatra,  
 • Az intézményben dolgozó, a menekültekkel intenzíven foglalkozó független pedagógusok, oktatók, nyelvoktatók és mentálhigiénés szakemberek részére, 
 • Indokolt esetben további, szerződéses kapcsolatban álló személyek részére személyes használatra, valamint  
 • Indokolt esetben egyéb oktatási célra. 

 

Nem pályázhatnak többek között:    

 • Politikai pártok, pártalapítványok,  
 • Állami, kormányzati, költségvetési szervek és intézményeik, 
 • Önkormányzatok. 

 

A pályázat tárgya:   

A HP Inc. által adományozott új HP240-480G8/EliteDesk/ProBook/Pavilion/x360Convert típusú, angol és ukrán billentyűzettel ellátott laptopok, amelyek általános felhasználói célokra tökéletesen megfelelnek. A laptopok Core i3-i7 processzorral, 8-16GB RAM memóriával és 256-1TB háttértárral rendelkeznek. A beérkező igények függvényében a felhasználás célja szerint határozzuk meg a kiosztandó laptopok típusát.  

 

A megpályázható laptopok számára vonatkozó szabályok: 

 • A pályázó szervezetnél bejelentett munkaviszonyban vagy egyéb szerződéses jogviszonyban álló, menekültekkel is foglalkozó munkatársak és az intézmény önkéntesei részére: 
 • A menekült diákokkal foglalkozó pedagógusok, oktatók és támogató szakemberek részére szakembereként maximum 1 db laptop. 
 • A menekült diákokkal foglalkozó önkéntesek részére intézményenként maximum 3 db laptop, amennyiben a munkájukhoz elengedhetetlen a laptop használata. 
 • Egyéb szolgáltatási funkciók ellátására további max. 10 db laptop igényelhető. 

Minden esetben feltétel, hogy a laptop használata a fenti tevékenységekhez nélkülözhetetlen legyen, melyet a pályázati adatlap kitöltésénél indokolni kell. 

 

A pályázat benyújtása:  

A pályázat kizárólag elektronikusan nyújtható be a következő linken elérhető pályázati adatlapon:  

 • Pályázati adatlap 
 • A kitöltött elektronikus pályázat mellé nem szükséges további dokumentumokat benyújtani.   
 • A pályázat benyújtásának határideje 2023. JANUÁR 9.
 • A beérkezett pályázatok értékelése és eredményhirdetése folyamatos. 

 

Pályázatok elbírálása:  

A pályázatok elbírálásáról, az elnyert laptopok típusáról és mennyiségéről bírálóbizottság dönt az általános összeférhetetlenségi szabályok figyelembevételével, az alábbi értékelési szempontok alapján:  

 • A pályázati adatlap maradéktalan kitöltése, 
 • A pályázati adatlapban megadott információk koherenciája, 
 • A pályázó intézmény menekülteket támogató szolgáltatásainak komplexitása.  

 

Előnyben részesülnek azok a pályázók, akik:  

 • A menekültek támogatásában érintett és részt vevő szervekkel, szervezetekkel, személyekkel, intézményekkel szoros együttműködésben dolgoznak,  
 • további vállalásokat tesznek, illetve további szolgáltatásokat nyújtanak a kedvezményezett személyeknek, beleértve, de nem kizárólagosan az alábbiakat:  
 • az elnyert laptopok személyes átvételét és elszállítását Budapestről,  
 • az adományozó által biztosított kóddal a Windows operációs rendszer telepítését,  
 • a laptopokra saját erőforrásból Office 365 szoftver telepítését,  
 • számítógépes ismeretek oktatását,  
 • a laptopok oktatási szoftverekkel való ellátását, 
 • kiskorú kedvezményezett esetén a laptopok korhatáros szűrővel történő ellátását,  
 • a laptopok műszaki és szoftveres karbantartását, szervizelését,  
 • internetelérés biztosítását a laptopok használatához,  
 • szükség esetén nyomtató és szkenner használat biztosítását stb.  

A bírálóbizottság végső döntésének meghozatalához további információt kérhet az intézményektől. A mérlegelési jogkörben meghozott döntése végleges. A laptopok számára és típusára vonatkozó további kéréseket nem tudjuk figyelembe venni.  

 

Nyertes pályázat esetén a laptopok átvételének feltétele: 

 • A pályázat benyújtását követően az elektronikusan megküldött Végfelhasználói adatlap táblázat hiánytalan kitöltése és beküldése a kedvezményezett személyek adataival és a laptopok felhasználására vonatkozó információkkal. A kedvezményezett személyek személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési tájékoztató rendelkezik; 
 • A Partners Hungary Alapítvány és a nyertes pályázó közötti Támogatási szerződés megkötése az intézmény tulajdonában maradó laptopok tekintetében; 
 • A Partners Hungary Alapítvány és a nyertes pályázó közötti Megbízási szerződés megkötése a kedvezményezetteknek adományozott laptopok tekintetében; 
 • A nyertes pályázó és a kedvezményezettek által aláírt Támogatási szerződések megkötése és szkennelt másolatának beküldése; 

 

További kérdés esetén kérjük, a következő e-mail címen forduljon a projektcsapat tagjaihoz: laptoppalyazat@partnershungary.hu 

 • Kárász Kata projektvezető,  
 • Nagy Erzsébet Emese projektkoordinátor és  
 • Kovács Ádám IT munkatárs 

További információk a Partners Hungary Alapítványról: https://partnershungary.hu/hu_hu/ 

Jelentkezésével elfogadja az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat:

Adatkezelési Tájékozató Partners Hungary Alapítvány Laptop pályázat

Sikeres pályázatot kíván a PHA!    

CALL FOR APPLICATIONS 2 

To distribute 7000 HP laptops through a call for applications 

for educational institutions 

 

 

Background information: 

HP Inc. is donating 7000 laptops to children and their families fleeing from the war of aggression, as well as to the organizations and educational institutions helping them. The donation is being made by Business Coalition for Education, of which HP Inc. is a member, through the International Step by Step Association. In Hungary, the donation will be distributed by Partners Hungary Foundation.  

Partners Hungary Foundation considers it of utmost importance to mitigate the consequences of the humanitarian disaster provoked by the war in Ukraine which broke out on 24 February 2022, especially to support the access to education and inclusion of families, children, persons in adult education, or in justified cases, persons who cannot be classified into any of these categories, fleeing to Hungary or forced to flee within the borders of Ukraine.  

In line with the donor’s intentions, the laptops will be distributed primarily to organizations, formal and informal groups engaged in helping refugees, organizations and institutions fulfilling educational and public education functions, as well as to pedagogues, refugee children and families. 

Two types of calls for applications are announced: 

 1. Call for applications for NGOs and other organizations supporting refugees and for their clients (application form for NGOs), and 
 1. Call for applications for educational institutions, organizations, groups, as well as for professionals providing educational services and for their pupils, studentsthe present Call for Applications (application form for educational institutions). 

 

The most important principles of the project: 

 • Speed: The laptops should be distributed to the beneficiaries as soon as possible so that they may be used right away for efficient learning, free time activities and finding information as the school year has already begun. 
 • Trustworthiness: We want to make sure that the laptops are indeed made available for children and families in need and to the teachers, organizations and educational institutions that support them, and we want to prevent any potential misuse as much as possible. 
 • Cooperation: Cooperation among volunteers, professionals and organizations engaged in the work with refugees is very important, because it is only through sharing information, complementing each other’s competences, thinking and acting together, and showing solidarity that we can respond to constantly changing needs. 
 • Sustainability: We want to make sure that the laptops are used for a long time, that their capacity is fully exploited for the service of the beneficiaries, and that the entire teacher and student community benefits from their use, especially in the case of educational institutions. 
 • Monitoring, impact measurement: We would like to evaluate how having access to laptops impacted the lives of the beneficiaries; we will use the Most Significant Change methodology for this purpose. 
 • Transparency: We want to distribute the laptops in a transparent way, while ensuring compliance with the rules on the processing of personal data. A list of names of successful Applicants, the number of laptops still available, and information about the Call for Applications will be made available on our website. 

 

The goal of this Call for Applications: 

To support educational institutions that provide teaching, training, language teaching, tutoring, mental health and psychological support, sports and recreation activities, and accommodation to students fleeing from Ukraine, and also provide support to their families (accommodation, social and integration services, help and mental health support to vulnerable groups), by providing them with laptops and computer support for their services, thus supporting their professional work. To improve the quality of life of students in close support contact with these educational institutions, improve their access to educational services, facilitate their access to Ukrainian online education, improve their labour market prospects, help them spend their free time in a useful way, provide them with support in official procedures, support them in maintaining contact with their families and members of their community. 

Should the number of requests exceed the number of laptops available in the project, preference will be given to refugees living in Hungary and the institutions helping them. 

 

Who can apply? 

This is an open call for applications. The following entities may apply:   

 • educational institutions and higher education institutions, 
 • not-for-profit and for-profit business organizations,  
 • informal groups and organizations, self-help groups, etc. 

that are engaged in providing education, accommodation, mental health support, and sports and recreation activities to students fleeing from the war. 

 

Applicants may request laptops for the following beneficiary persons:  

 • For personal use by students in elementary school, vocational school, secondary school, university, or adult training, 
 • Pedagogues, teachers, trainers, language teachers, support practitioners, and volunteers in contractual relationship with the institution, who are actively engaged in supporting refugees, to support them in their professional work and for personal use, 
 • Independent pedagogues, teachers, language teachers and mental health professionals who work at the institution and are actively engaged in supporting refugees, 
 • In justified cases, for personal use by other persons in contractual relationship with the institution, and 
 • In justified cases, for other educational purposes. 

 

The following entities are excluded from the Call for Applications: 

 • political parties, political party foundations, 
 • state, government and budgetary bodies and their institutions,  
 • municipalities. 

 

The subject matter of the Call for Applications: 

New HP240-480G8/EliteDesk/ProBook/Pavilion/x360Convertible laptops donated by HP Inc. with English and Ukrainian keyboards, excellent for everyday use. The laptops are equipped with Core i3-i7 processors, 8-16GB RAM memory size, and 256-1TB storage capacity. Laptop type will be selected based on the applications received and the intended use. 

 

Rules on the number of laptops that may be requested: 

 • Laptops requested for the institution’s volunteers and for staff members participating in the work with refugees, employed by the Applicant or in other contractual relationship with the Applicant:  
 • A maximum of 1 laptop per professional may be requested for pedagogues, teachers, and support practitioners working with refugee students. 
 • A maximum of 3 laptops per institution may be requested for volunteers engaged in the work with refugee students, provided that laptop use is indispensable for their work. 
 • A maximum 10 additional laptops may be requested for ensuring other services. 

In any case, laptop use must be indispensable for the activity indicated above, and a justification must be provided for the request on the application form.  

 

Application procedure: 

Applications may only be submitted electronically via the online application form available at the following link:  

 • No additional documents need to be submitted along with the online application form. 
 • Application deadline: January 9, 2023 
 • Applications will be evaluated, and results will be announced on a continuous basis. 

 

Evaluation: 

Applications will be evaluated, and the type and number of laptops to be awarded will be determined by an evaluation committee, taking into consideration the general rules on conflict of interest, and based on the following evaluation criteria: 

 • Fully completed application form,  
 • Coherence of information provided in the application form, 
 • Complexity of services provided for refugees.  

 

Preference will be given to Applicants who: 

 • work in close cooperation with the concerned and participating bodies, organizations, individuals, and institutions, 
 • make additional commitments, or provide additional services for the beneficiary persons, including but not limited to the following:  
 • collecting the awarded laptops from Budapest in person, 
 • installing Windows operating system on the laptops using the product key provided by the donor,  
 • installing Office 365 software on the laptops from own resources,  
 • teaching computer skills for users,  
 • installing educational software on the laptops, 
 • if the beneficiaries are children, installing age-restriction filters on the laptops,  
 • technical and software maintenance and servicing of the laptops,  
 • providing internet access for the laptops,  
 • providing printer and scanner use, etc., if needed. 

The evaluation committee may request further information from the institutions before it makes its final decision. The committee’s decision made in the exercise of its discretion will be final. Additional requests concerning the number and type of laptops will not be considered. 

 

Prerequisites to collecting the awarded laptops: 

 • Filling in and submitting the End User Data Sheet sent electronically upon submitting the online application form with the data of the beneficiary persons and the information about the intended use of the laptops. The processing of the personal data of the beneficiary persons is governed by the Data Privacy Information Sheet; 
 • Signed Grant Contract between Partners Hungary and the successful Applicant in regard to the laptops remaining in the institution’s ownership; 
 • Signed Agency Contract between Partners Hungary and the successful Applicant in regard to the laptops donated to the beneficiary persons. 

 

If you have any further questions, please contact the project team via the following email address: laptoppalyazat@partnershungary.hu 

 • Kata Kárász, Project Manager, 
 • Erzsébet Emese Nagy, Project Coordinator, and 
 • Ádám Bagu, IT officer  

 

Find out more about Partners Hungary Foundation at: https://partnershungary.hu/hu_hu/ 

By submitting your application, you accept the data privacy policy of this program:

Privacy Policy Partners Hungary Foundation Laptop Program

 

PHF wishes you success with your application! 

 

 

 

 

2. ОГОЛОШЕННЯ НА ТЕНДЕР 

на виділення 7000 ноутбуків HP через тендер 

 

для навчальних закладів 

 

 Довідкова інформація: 

HP Inc. дарує 7000 ноутбуків дітям, які втікають від війни, та їхнім родинам, а також організаціям і навчальним закладам, які їх підтримують. Пожертвування зроблено Бізнес-коаліцією за освіту (Business Coalition for Education), членом якої є HP Inc., через міжнародну асоціацію „Nemzetközi Lépésről Egyesület”. Пожертвування поширюється в Угорщині Фондом „Partners Hungary Alapítvány”. 

Угорський фонд «Partners Hungary Alapítvány» вважає надзвичайно важливим пом’якшити наслідки гуманітарної катастрофи, спричиненої війною в Україні, яка почалася 24 лютого 2022 року,  i особливо підтримку інтеграції та доступу до освіту сімей, дітей, учасникiв освіти для дорослих або в обґрунтованих випадках осіб, які не можуть бути віднесені до жодної з цих категорій, які тікають від війни до Угорщини або змушені тікати в межах України 

Виходячи з намірів донорів, ноутбуки насамперед розповсюджуються серед організацій, які займаються проблемами біженців, формальних і неформальних груп, організацій і установ, які виконують освітні та суспільно-просвітницькі завдання, а також серед вчителів, дітей і сімей біженців. 

Ми публікуємо два види тендерів: 

 1. Тендер для громадських організацій та організацій, які допомагають біженцям та їхнім клієнтам (тендерний аркуш для громадських організацій 
 1. Тендер для навчальних закладів, організацій, а також фахівців, які надають освітні послуги, та їх учнів – дійсний тендер (тендерний аркуш для навчальних закладів) 

 

Найважливіші принципи нашої прикладної програми: 

Швидкість: Ноутбуки мають бути у власності бенефіціарів якнайшвидше, щоб після початку навчального року вони могли якомога швидше стати корисними інструментами для ефективного навчання, корисного дозвілля та отримання інформації. 

Надійність: ми хочемо гарантувати, щоб ноутбуки б ули доступні для потреб дітей, сімей, вчителів, організацій і навчальних закладів, які їх підтримують, і щоб ми могли максимально відфільтрувати можливість можливого зловживання.  

Співпраця: ми вважаємо співпрацю волонтерів, професіоналів та організацій, які працюють на підтримку біженців, дуже важливою, оскільки ми віримо, що, обмінюючись інформацією, доповнюючи компетенції один одного, думаючи та діючи разом, а також зобов’язуючись до солідарності, ми можемо лише реагувати на потреби, що постійно змінюються 

Стійкість: ми хочемо гарантувати, щоб інструменти були на службі бенефіціарів у довгостроковій перспективі та використовувались можливості інструментів, і, якщо це можливо – особливо у випадку освітніх закладів – вони принесли користь усій спільноті освітян та студентів. 

Подальші дії, вимірювання впливу: ми хотіли б оцінити вплив доступу до ноутбука на життя бенефіціарів; ми відстежуватимемо це за допомогою методу Most Significant Change (Найбільш Суттєвi Зміни). 

Прозорість: ми хочемо здійснювати розповсюдження ноутбуків прозоро, з дотриманням правил обробки персональних даних. Перелік організацій-переможців, кількість ноутбуків, які ще є в наявності, та інформація про тендери будуть доступні на нашому сайті. 

 

Мета цього оголошення на тендер:  

Підтримка організацій, які надають допомогу сім’ям біженців з України (послуги з розміщення, соціальні, інтеграційні послуги, підтримка вразливих груп тощо) та їх клієнтів шляхом надання ноутбуків, а також забезпечення комп’ютерного фону для послуг через ноутбуки, тим самим посилюючи професійну роботу. Покращення якості життя клієнтів, які мають тісні стосунки підтримки з організаціями, покращення їхнього доступу до освітніх послуг, покращення їхньої ситуації на ринку праці, допомога їм з користю проводити вільний час, управління їхніми службовими справами, підтримка їхніх стосунків із членами їх сімей та громади тощо. 

Якщо вхідні запити перевищують можливості, ми надаємо перевагу тим, хто живе в Угорщині, і тим, хто їм допомагає.  

 

Хто може подати заявку? 

 • Тендер відкритий. У цьому тендерному раунді заявки можуть подати: 
 • навчальні та вищі навчальні заклади, 
 • некомерційні та комерційні компанії,  
 • неформальні групи та організації підтримки біженців, групи самодопомоги тощо, 

які забезпечують освіту, проживання, підтримку психічного здоров’я, а також спортa та дозвілля для студентів, які втікають від війни. 

 

Заявники можуть подати заявку на придбання ноутбуків для таких бенефіціарів: 

 • Для особистого користування для учнів початкових класів, учнів професійно-технічних або середніх шкіл, студентів університетів або дорослих, які втекли від війни, 
 • Для особистого користування, допомагаючи їм виконувати їхню діяльність, вчителями, інструкторами з професійної підготовки, інструкторами з мови, фахівцями з підтримки та волонтерами, які мають договірні відносини з установою та інтенсивно працюють з біженцями, 
 • Незалежні вчителі, інструктори, інструктори з мови та спеціалісти з психічного здоров’я, які працюють у закладі та інтенсивно займаються біженцями, 
 • В обґрунтованих випадках для особистого користування для додаткових осіб у договірних відносинах, а також 
 • В обґрунтованих випадках для інших навчальних цілей. 

 

 

Наступні не мають права подати заявку: 

 • політичні партії, партійні фонди, 
 • державні, урядовi, бюджетні органи та їх установи, 
 • місцевi самоврядування  

 

 

Предмет заявки: 

Абсолютно нові ноутбуки HP240-480G8/EliteDesk/ProBook/Pavilion/x360Convert з англійською та українською клавіатурами, які ідеально підходять для звичайних потреб, подаровані HP Inc. Ноутбуки оснащені процесором Core i3-i7, 8-16 ГБ оперативної пам’яті та 256-1 ТБ пам’яті. Залежно від запитів, що надходять, ми визначаємо тип ноутбуків для розповсюдження відповідно до цілей використання. 

 

Правила щодо кількості ноутбуків, які можуть бути подані на тендер: 

Для працівників, які працюють з біженцями і перебувають у зареєстрованих трудових або інших договірних правовідносинах з організацією-заявником та волонтерами організації: 

 • Максимум 1 ноутбук для вчителів, інструкторів і спеціалістів з підтримки, які працюють зі студентами-біженцями. 
 • Максимум 3 ноутбуки на заклад для волонтерів, які працюють зі студентами-біженцями, якщо використання ноутбука є важливим для їхньої роботи. 
 • для виконання окремих сервісних функцій можна замовити додатково макс. 10 ноутбуків. 
 • У всіх випадках умовою є те, що використання ноутбука є необхідним для вищезазначених заходів, що має бути обґрунтовано при заповненні форми заявки. 

 

Подання заявки: 

 • Заявку можна подати лише в електронному вигляді за допомогою форми заявки, доступної за посиланням: формa заявки 
 • Крім заповненої електронної заяви додаткові документи подавати не потрібно. 
 • Кінцевий термін подання заявки – понеділок, 9 січня 2023 року 
 • Оцінка та оголошення результатів отриманих заявок відбуватеметься постійно. 

 

Оцінка заявок: 

Оцінювальний комітет приймає рішення щодо оцінки заявок, типу та кількості виграних ноутбуків, беручи до уваги загальні правила конфлікту інтересів, на основі таких критеріїв оцінки: 

 • Повне заповнення форми заявки, 
 • Узгодженість інформації, наданої у формі заявки, 
 • Складність послуг організації-заявника з підтримки біженців. 

 

Перевага надаватиметься заявникам, які: 

 • працюють у тісній співпраці з відповідними та залученими органами, організаціями та особами, 
 • беруть на себе  додаткові зобов’язання та надають додаткові послуги бенефіціарам, включаючи, але не обмежуючись, наступне: 
 • особистий збір і доставка виграних ноутбуків з Будапешта, 
 • встановлення операційної системи Windows з кодом, наданим донором, 
 • встановлення програмного забезпечення Office 365 на ноутбуки за рахунок власних ресурсів, 
 • навчання комп’ютерним навичкам, 
 • у випадку неповнолітнього бенефіціара, надання ноутбуків із фільтром вікового обмеження, 
 • технічне та програмне обслуговування та обслуговування ноутбуків, 
 • надання доступу до Інтернету для використання ноутбуків, 
 • забезпечення використання принтера та сканера при необхідності тощо. 

 

Оцінювальний комітет може вимагати від організацій додаткову інформацію, щоб прийняти остаточне рішення. Його дискреційне рішення є остаточним. Ми не можемо розглядати додаткові запити щодо кількості та типу ноутбуків. 

 

У разі успішного тендеру умовами отримання ноутбуків є: 

 • Повне заповнення та подання надісланої в електронному вигляді таблиці даних бенефіціара з даними осіб-бенефіціарів та інформацією про використання ноутбуків після подання заявки. Обробка персональних даних бенефіціарів передбачена в Інформації про управління даними; 
 • Укладення контракту на підтримку між Фондом Partners Hungary та переможцем щодо ноутбуків, які залишаться власністю установи; 
 • Укладення договору передачі між Фондом Partners Hungary та переможцем щодо ноутбуків, переданих бенефіціарам. 

 

Якщо у вас виникнуть додаткові запитання, зв’яжіться з членами команди проекту за електронною адресою: laptoppalyazat@partnershungary.hu 

 • Керівник проекту Kata Kárász,  
 • координатор проекту Emese Erzsébet Nagy та  
 • ІТ-працівник Ádám Kovács 

PH_AT_Laptop_1102_KK_UA

Більше інформації про фонд Partners Hungary: https://partnershungary.hu/hu_hu/ 

Бажаємo вам успішної заявки! 

 

  Szeretne több információt kapni a témával kapcsolatban? Keressen bennünket!