Pályázati felhívás: 7000 db HP laptop pályázati úton történő kiosztására 

A HP Inc. 7000 db laptopot adományoz a háborús agresszió elől menekülő gyermekek és családjaik, valamint az őket támogató szervezetek, oktatási intézmények számára.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

7000 db HP laptop pályázati úton történő kiosztására 

CALL FOR APPLICATIONS

To distribute 7000 HP laptops through a call for applications – English below

ОГОЛОШЕННЯ НА ТЕНДЕР 

на виділення 7000 ноутбуків HP через тендер – нижче українською

 

Háttérinformációk:

A HP Inc. 7000 db laptopot adományoz a háborús agresszió elől menekülő gyermekek és családjaik, valamint az őket támogató szervezetek, oktatási intézmények számára. Az eszközöket a Nemzetközi Lépésről Lépésre Egyesületen keresztül a Business Coalition for Education adományozza, melynek a HP Inc. is a tagja. Az adomány elosztását Magyarországon a Partners Hungary Alapítvány végzi. 

A Partners Hungary Alapítvány kiemelten fontosnak tartja a 2022. február 24-én kirobbant ukrajnai háború okán kialakult humanitárius katasztrófa következményeinek enyhítését, különösen a háború elől Magyarországra menekülő, vagy Ukrajna határain belül menekülni kényszerülő családok, gyermekek, felnőttképzésben részt vevő, vagy indokolt esetben ezen kategóriák egyikébe sem sorolható személyek oktatáshoz való hozzáférésének, beilleszkedésének támogatását.  

Az adományozó szándékai alapján a laptopokat elsősorban menekültekkel foglalkozó szervezeteknek, formális és informális csoportoknak, oktatási és köznevelési feladatokat ellátó szervezeteknek és intézményeknek, valamint pedagógusoknak, menekült gyermekeknek és családoknak osztjuk ki. 

Két típusú pályázati felhívást teszünk közzé:  

 1. A menekülteket segítő civil szervezetek, szerveződések és ügyfeleik részére kiírt pályázat (jelen pályázati felhívás) 
 2. Az oktatási-nevelési intézmények, szervezetek, szerveződések, valamint az oktatási szolgáltatást nyújtó szakemberek és tanulóik, hallgatóik részére kiírt pályázat. 

 

Pályázati programunk legfontosabb alapelvei:

 • Gyorsaság: Célunk, hogy a laptopok a lehető leghamarabb kerüljenek a kedvezményezettek birtokába, hogy az iskolaév megkezdését követően mihamarabb a hatékony tanulás, a szabadidő hasznos eltöltése, és az információszerzés hasznos eszközeivé válhassanak.
 • Megbízhatóság: Eltökélt célunk biztosítani, hogy a laptopok biztosan a rászoruló gyerekek, családok, pedagógusok és az őket támogató szervezetek és oktatási intézmények számára legyenek elérhetők, és a lehető legnagyobb mértékben ki tudjuk szűrni az esetleges visszaélés lehetőségét.
 • Együttműködés: Nagyon fontosnak tartjuk a menekültek támogatásában dolgozó önkéntesek, szakemberek, szervezetek együttműködését, mert hisszük, hogy az információk megosztásával, egymás kompetenciáinak kiegészítésével, közös gondolkodással és cselekvéssel, szolidaritás-vállalással tudunk csak reflektálni a folyamatosan változó igényekre.
 • Fenntarthatóság: Célunk biztosítani, hogy az eszközök hosszabb távon, és az eszközök kapacitásának kihasználásával álljanak a kedvezményezettek szolgálatában, és lehetőség szerint – különösen az oktatási intézmények esetében – a teljes nevelői és tanulóközösség javát szolgálják.
 • Nyomon követés, hatásmérés: Szeretnénk felmérni, milyen hatással volt a kedvezményezettek életére a laptophoz jutás; ezt a Most Significant Change módszerrel fogjuk nyomon követni.
 • Átláthatóság: A laptopok elosztását a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok betartásával, de transzparens módon szeretnénk végezni. Honlapunkon nyomon követhető lesz a nyertes szervezetek névsora, a még rendelkezésre álló laptopok száma, a pályázatokkal kapcsolatos információk.

 

Jelen pályázati felhívás célja:

Az Ukrajnából menekült családokat segítő tevékenységet (szállás, szociális, integrációs szolgáltatások, sérülékeny csoportok támogatása, stb.) végző szervezetek, valamint ügyfeleik támogatása laptopok biztosításával, illetve a laptopok révén a szolgáltatások számítógépes hátterének biztosítása, ezáltal a szakmai munka erősítése. A szervezetekkel szoros segítői kapcsolatban álló ügyfelek életminőségének javítása, az oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférésük javítása, munkaerőpiaci helyzetük javítása, szabadidejük hasznos eltöltésének segítése, hivatalos ügyeik intézése, kapcsolattartásuk támogatása a családjaik és közösségeik tagjaival, stb. 

Amennyiben a beérkező igények meghaladják a lehetőségeket, a Magyarország területén élőket és az őket segítőket részesítjük előnyben.  

 

Kik pályázhatnak? 

A pályázat nyílt. Ebben a pályázati körben pályázatot nyújthatnak be:  

 • menekülteket támogató civil szervezetek: egyesületek, alapítványok, szociális szövetkezetek, stb. 
 • menekülteket támogató nonprofit és forprofit gazdasági társaságok, 
 • menekülteket támogató informális csoportok és szerveződések, önsegítő csoportok, stb.

 

Nem pályázhatnak többek között:   

 • politikai pártok, pártalapítványok, 
 • állami-, kormányzati-, költségvetési szervek és intézményeik, 
 • önkormányzatok és intézményeik, 
 • természetes személyek. 

 

A pályázat tárgya:  

A HP Inc. által adományozott új HP240-480G8/EliteDesk/ProBook/Pavilion/x360Convert típusú, angol és ukrán billentyűzettel ellátott laptopok, amelyek általános felhasználói célokra tökéletesen megfelelnek. A laptopok Core i3-i7 processzorral, 8-16GB RAM memóriával és 256-1TB háttértárral rendelkeznek. A beérkező igények függvényében a felhasználás célja szerint határozzuk meg a kiosztandó laptopok típusát. 

 

A megpályázható laptopok számára vonatkozó szabályok: 

 • A pályázó szervezetnél bejelentett munkaviszonyban vagy egyéb szerződéses jogviszonyban álló menekültekkel foglalkozó munkatársak és a szervezet önkéntesei részére: 
 • amennyiben a szervezet szállást is biztosít: 10 családonként 1 laptop 
 • amennyiben a szervezet nappali ellátást biztosít: 25 családonként 1 laptop igényelhető. 
  • Indokolt esetben bizonyos szolgáltatási funkciók ellátására további max. 3 laptop igényelhető. 
 • A menekült személyek részére, ha: 
 • közoktatásban részt vevő gyermekek,  
 • felsőoktatási tanulmányokat folytató fiatalok,  
 • felnőttoktatásban részt vevő személyek,  
  • és indokolt esetben ezen kategóriák egyikébe sem sorolható személyek. 

Minden esetben feltétel, hogy a laptop használata a fenti tevékenységekhez nélkülözhetetlen legyen, melyet a pályázati adatlap kitöltésénél indokolni kell. 

 

A pályázat benyújtása: 

A pályázat kizárólag elektronikusan nyújtható be a pályázati adatlapon

 • A kitöltött elektronikus pályázat mellé nem szükséges további dokumentumokat benyújtani.  
 • A pályázat benyújtásának határideje 2022. november 30.  
 • A beérkezett pályázatok értékelése és eredményhirdetése folyamatos. 

 

Pályázatok elbírálása: 

A pályázatok elbírálásáról, az elnyert laptopok típusáról és mennyiségéről bírálóbizottság dönt az általános összeférhetetlenségi szabályok figyelembevételével, az alábbi értékelési szempontok alapján: 

 • A pályázati adatlap maradéktalan kitöltése, 
 • A pályázati adatlapban megadott információk koherenciája, 
 • A pályázó szervezet menekülteket támogató szolgáltatásainak komplexitása. 

 

Előnyben részesülnek azokat a pályázók, akik: 

 • az érintett és résztvevő szervekkel, szervezetekkel, személyekkel szoros együttműködésben dolgoznak, 
 • további vállalásokat tesznek, illetve további szolgáltatásokat nyújtanak a kedvezményezett személyeknek, beleértve, de nem kizárólagosan az alábbiakat: 
 • az elnyert laptopok személyes átvételét és elszállítását Budapestről, 
 • az adományozó által biztosított kóddal a Windows operációs rendszer telepítését, 
 • a laptopokra saját erőforrásból Office 365 szoftver telepítését, 
 • számítógépes ismeretek oktatását, 
 • kiskorú kedvezményezett esetén a laptopok korhatáros szűrővel történő ellátását, 
 • a laptopok műszaki és szoftveres karbantartását, szervizelését, 
 • internetelérés biztosítását a laptopok használatához, 
 • szükség esetén nyomtató és szkenner használat biztosítását stb. 

A bírálóbizottság végső döntésének meghozatalához további információt kérhet a szervezetektől. A mérlegelési jogkörben meghozott döntése végleges. A laptopok számára és típusára vonatkozó további kéréseknek nem tudjuk figyelembe venni.  

 

Nyertes pályázat esetén a laptopok átvételének feltétele: 

 • A pályázat benyújtását követően az elektronikusan megküldött táblázat kitöltése és beküldése a kedvezményezett személyek adataival és a laptopok felhasználására vonatkozó információkkal;
 • A kedvezményezett személyek személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési tájékoztató rendelkezik;
 • A Partners és a nyertes pályázó közötti támogatási szerződés megkötése;
 • A nyertes pályázó és a kedvezményezettek által aláírt támogatási szerződések megkötése és szkennelt másolatának beküldése;
 • Tételes átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása.  

 

További kérdés esetén kérjük, a következő e-mail címen forduljon a projektcsapat tagjaihoz: laptoppalyazat@partnershungary.hu 

 • Kárász Kata projektvezető, 

 • Nagy Erzsébet Emese projektkoordinátor 

Jelentkezésével elfogadja a Laptop pályázat adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

Sikeres pályázatot kíván a PHA!   

 

CALL FOR APPLICATIONS

To distribute 7000 HP laptops through a call for applications

 

Background information: 

HP Inc. offers 7000 laptops to children and their families fleeing from the war of aggression, as well as to the organizations and educational institutions helping refugees. The devices are donated by the Business Coalition for Education, of which HP is a member, through the International Step by Step Association. In Hungary, the donation will be distributed by Partners Hungary Foundation. 

Partners Hungary Foundation considers it of utmost importance to help mitigate the consequences of the humanitarian disaster provoked by the war in Ukraine which broke out on 24 February 2022, especially to support the access to education and inclusion of families, children, persons in adult education, or in justified cases, persons who outside these categories, fleeing to Hungary or forced to relocate within the borders of Ukraine. 

In line with the donor’s intentions, the laptops will be distributed primarily to organizations, formal and informal groups engaged in supporting refugees, organizations and institutions fulfilling vocational and public education functions, as well as to pedagogues, refugee children and families.

Two types of calls for applications are published:

 1. Call for Applications for NGOs and other organizations supporting refugees and for their clients (the present Call for Applications).
 2. Call for applications for educational institutions, organizations, groups, as well as for professionals providing educational services and for their pupils, students.

 

The most important principles of the project:

 • Speed: The laptops shall be distributed to the beneficiaries as soon as possible so that they can be put into use right away for efficient learning, useful free time activities and obtaining information as the school year has already begun.
 • Trustworthiness: It is important that the laptops are made available exclusively for refugee children and families, as well as their teachers, the organizations and educational institutions that support them in order to prevent any potential misuse.
 • Cooperation: Cooperation among volunteers, professionals and organizations engaged in working with refugees is of key importance. We are convinced that responsiveness to constantly changing needs is only possible through sharing information, complementing each other’s competences, collective action and reflection, and solidarity.
 • Sustainability: Our aim is to make sure that the laptops are made use of in the long run, their capacity is fully exploited in favour of the beneficiaries, and, especially in educational institutions, the entire community of teachers and students benefits from them.
 • Monitoring, impact measurement: We shall evaluate how the access to laptops impacted the lives of the beneficiaries; the Most Significant Change methodology shall be used for this purpose.
 • Transparency: We shall conduct the distribution of the laptops in a transparent way along with strict compliance with the regulations on personal data privacy. The names of successful applicants, the number of available laptops, and information on the application process will be made available on our website.

 

The goal of this call for applications: 

Our goal is to support NGOs in their activities aimed at supporting refugee families from Ukraine (accommodation, social and integration services, supporting vulnerable groups, etc.) by providing them with laptops and IT support for their services, thus empowering their professional work. We also aim to improve the quality of life of clients supported by the organizations, to increase their access to educational services, to improve their labour market prospects, to help them spend their free time in a meaningful way, to provide them with support in official procedures, and to support them in communicating with their families and members of their community, etc.

Should the number of requests exceed the number of laptops available in the project, preference will be given to refugees living in Hungary and the organizations helping them.

 

Who can apply? 

This is an open call. The following entities may apply:  

  • NGOs providing support for refugees: associations, foundations, social cooperatives, etc.
 • non-profit and for-profit business organizations providing support for refugees,
 • informal groups, organizations and self-help groups supporting refugees, etc.

 

The following entities are excluded from the application process:

  • political parties, political party foundations,
  • state, government and budgetary bodies and their institutions, 
  • municipalities and their institutions,
 • natural persons.

 

The subject matter of the Call for Applications:

New HP240-480G8/EliteDesk/ProBook/Pavilion/x360Convertible laptops donated by HP Inc. with English and Ukrainian keyboards convenient for everyday use. The laptops are equipped with Core i3-i7 processors, 8-16GB RAM memory size, and 256-1TB storage capacity. Laptop type will be selected based on the applications received and their intended use.

 

Rules on the number of laptops requested:

 • Laptops requested for staff members engaged in the work with refugees employed by the organization or in other contractual relationship with the organization: 
 • if the organization provides accommodation: 1 laptop per 10 families,
 • if the organization provides daytime care services: 1 laptop per 25 families may be requested.
  • In justified cases, a maximum of 3 additional laptops may be requested for ensuring certain services.
  • Laptops may be requested for refugees belonging to the following categories: 
   • children participating in public education,  
   • adults pursuing higher education studies,  
   • persons in adult education,
   • and in justified cases, for persons not belonging to any of these categories.

In any case, laptop use must be indispensable for the activity indicated above, and a justification must be provided for the request in the Application Form.

 

Application process:

Applications may only be submitted electronically via the online Application Form at: 

 • https://forms.gle/9AV41Ex9FYEPzeeYA  
 • No additional documents need to be submitted along with the online Application Form.
 • Application deadline: 30 November 2022
 • Applications will be evaluated and results will be announced on a continuous basis.

 

Evaluation: 

Applications will be evaluated and the type and number of laptops to be awarded will be determined by an Evaluation Committee with respect to the general rules on conflict of interest and based on the following evaluation criteria:

 • Submission of a fully completed Application Form, 
 • Coherence of information provided in the Application Form,
 • Complexity of services provided for refugees. 

 

Preference will be given to Applicants who:

 • work in close cooperation with the concerned and participating bodies, organizations and individuals,
 • make additional commitments, or provide additional services for the beneficiary persons, including but not limited to the following: 
 • collecting the awarded laptops from Budapest in person,
 • installing Windows operating system on the laptops using the product key provided by the donor, 
 • installing Office 365 software on the laptops from own resources, 
 • teaching computer skills for users, 
 • if the beneficiaries are children, installing age-restriction filters on the laptops, 
 • technical and software maintenance and servicing of the laptops, 
 • providing internet access for the laptops, 
 • providing printer and scanner use, etc., if needed.
 • The Evaluation Committee may request further information from the organizations before it makes its final decision. The committee’s decision within its margin of discretion shall be final. Additional requests concerning the number and type of laptops will not be considered.

 

Prerequisites to collecting the awarded laptops: 

 • Filling in and electronically submitting an excel sheet with the data of the beneficiary persons and the information about the intended use of the laptops. The sheets will be received upon submitting the online application.
 • Protecting privacy of beneficiaries’ data as specified in the Privacy Policy;
 • Signing a grant contract between Partners Hungary and the successful Applicant;
 • Signing grant contracts between the successful Applicant and the beneficiary persons, and submitting scanned copies of these contracts;
 • Signing an itemized Acceptance Protocol.

 

If you have any further questions, please contact the Project Team via the following email address: laptoppalyazat@partnershungary.hu 

 • Kata Kárász, Project Manager, 
 • Erzsébet Emese Nagy, Project Coordinator

By submitting your application, you accept the data privacy policy of this program:

Privacy Policy Partners Hungary Foundation Laptop Program

 

PHF wishes you success with your application!    

 

 

ОГОЛОШЕННЯ НА ТЕНДЕР 

на виділення 7000 ноутбуків HP через тендер

 

Довідкова інформація:

Довідкова інформація:

HP Inc. дарує 7000 ноутбуків дітям, які втікають від війни, та їхнім родинам, а також організаціям і навчальним закладам, які їх підтримують. Пожертвування зроблено Бізнес-коаліцією за освіту (Business Coalition for Education), членом якої є HP Inc., через міжнародну асоціацію „Nemzetközi Lépésről Egyesület”. Пожертвування поширюється в Угорщині Фондом „Partners Hungary Alapítvány”.

Угорський фонд «Partners Hungary Alapítvány» вважає надзвичайно важливим пом’якшити наслідки гуманітарної катастрофи, спричиненої війною в Україні, яка почалася 24 лютого 2022 року,  i особливо підтримку інтеграції та доступу до освіту сімей, дітей, учасникiв освіти для дорослих або в обґрунтованих випадках осіб, які не можуть бути віднесені до жодної з цих категорій, які тікають від війни до Угорщини або змушені тікати в межах України. 

Виходячи з намірів донорів, ноутбуки насамперед розповсюджуються серед організацій, які займаються проблемами біженців, формальних і неформальних груп, організацій і установ, які виконують освітні та суспільно-просвітницькі завдання, а також серед вчителів, дітей і сімей біженців.

Ми публікуємо два види тендерів:

 1. Тендер для громадських організацій та організацій, які допомагають біженцям та їхнім клієнтам (дійсний тендер).
 2. Тендер для навчальних закладів, організацій, а також фахівців, які надають освітні послуги, та їх учнів.

 

Найважливіші принципи нашої прикладної програми:

 • Швидкість: Ноутбуки мають бути у власності бенефіціарів якнайшвидше, щоб після початку навчального року вони могли якомога швидше стати корисними інструментами для ефективного навчання, корисного дозвілля та отримання інформації.
 • Надійність: ми хочемо гарантувати, щоб ноутбуки б ули доступні для потреб дітей, сімей, вчителів, організацій і навчальних закладів, які їх підтримують, і щоб ми могли максимально відфільтрувати можливість можливого зловживання. 
 • Співпраця: ми вважаємо співпрацю волонтерів, професіоналів та організацій, які працюють на підтримку біженців, дуже важливою, оскільки ми віримо, що, обмінюючись інформацією, доповнюючи компетенції один одного, думаючи та діючи разом, а також зобов’язуючись до солідарності, ми можемо лише реагувати на потреби, що постійно змінюються
 • Стійкість: ми хочемо гарантувати, щоб інструменти були на службі бенефіціарів у довгостроковій перспективі та використовувались можливості інструментів, і, якщо це можливо – особливо у випадку освітніх закладів – вони принесли користь усій спільноті освітян та студентів.
 • Подальші дії, вимірювання впливу: ми хотіли б оцінити вплив доступу до ноутбука на життя бенефіціарів; ми відстежуватимемо це за допомогою методу Most Significant Change (Найбільш Суттєвi Зміни).
 • Прозорість: ми хочемо здійснювати розповсюдження ноутбуків прозоро, з дотриманням правил обробки персональних даних. Перелік організацій-переможців, кількість ноутбуків, які ще є в наявності, та інформація про тендери будуть доступні на нашому сайті.

 

Мета цього оголошення на тендер: 

Підтримка організацій, які надають допомогу сім’ям біженців з України (послуги з розміщення, соціальні, інтеграційні послуги, підтримка вразливих груп тощо) та їх клієнтів шляхом надання ноутбуків, а також забезпечення комп’ютерного фону для послуг через ноутбуки, тим самим посилюючи професійну роботу. Покращення якості життя клієнтів, які мають тісні стосунки підтримки з організаціями, покращення їхнього доступу до освітніх послуг, покращення їхньої ситуації на ринку праці, допомога їм з користю проводити вільний час, управління їхніми службовими справами, підтримка їхніх стосунків із членами їх сімей та громади тощо.

Якщо вхідні запити перевищують можливості, ми надаємо перевагу тим, хто живе в Угорщині, і тим, хто їм допомагає. 

 

Хто може подати заявку?

Тендер відкритий. У цьому тендерному раунді заявки можуть подати:

  • НУО, що підтримують біженців: асоціації, фонди, соціальні кооперативи тощо.
 • некомерційні та комерційні компанії, що підтримують біженців,
 • неформальні групи та організації підтримки біженців, групи самодопомоги тощо. 

 

Наступні не мають права подати заявку:

  • політичні партії, партійні фонди,
 • державні, урядовi, бюджетні органи та їх установи,
  • органи місцевого самоврядування та їх установи,
 • фізичні особи.

 

Предмет заявки:

Абсолютно нові ноутбуки HP240-480G8/EliteDesk/ProBook/Pavilion/x360Convert з англійською та українською клавіатурами, які ідеально підходять для звичайних потреб, подаровані HP Inc. Ноутбуки оснащені процесором Core i3-i7, 8-16 ГБ оперативної пам’яті та 256-1 ТБ пам’яті. Залежно від запитів, що надходять, ми визначаємо тип ноутбуків для розповсюдження відповідно до цілей використання.

 

Правила щодо кількості ноутбуків, які можуть бути подані на тендер:

  • Для працівників, які працюють з біженцями і перебувають у зареєстрованих трудових або інших договірних правовідносинах з організацією-заявником та волонтерами організації:
   • якщо організація надає також проживання: 1 ноутбук на 10 сімей
   • якщо організація забезпечує денний догляд: можна запросити 1 ноутбук на 25 сімей.
 • В обґрунтованих випадках для виконання окремих сервісних функцій додатково можна запросити макс. 3 ноутбуки.
 • Для біженців, якщо:
 • діти, які беруть участь у державній освіті,
 • молодь, яка здобуває вищу освіту,
 • особи, які беруть участь в освіті дорослих,
 • та, в обґрунтованих випадках, особи, які не можуть бути віднесені до жодної з цих категорій.

У всіх випадках умовою є те, що використання ноутбука є необхідним для вищезазначених заходів, що має бути обґрунтовано при заповненні форми заявки.

 

Подання заявки:

Заявку можна подати лише в електронному вигляді за допомогою форми заявки, доступної за посиланням: 

 • https://forms.gle/9AV41Ex9FYEPzeeYA 
 • Крім заповненої електронної заяви додаткові документи подавати не потрібно
 • Кінцевий термін подання заявки – 30 листопада 2022 року.
 • Оцінка та оголошення результатів отриманих заявок відбуватеметься постійно.

 

Оцінка заявок:

Оцінювальний комітет приймає рішення щодо оцінки заявок, типу та кількості виграних ноутбуків, беручи до уваги загальні правила конфлікту інтересів, на основі таких критеріїв оцінки:

 • Повне заповнення форми заявки,
 • Узгодженість інформації, наданої у формі заявки,
 • Складність послуг організації-заявника з підтримки біженців.

 

Перевага надаватиметься заявникам, які:

 • працюють у тісній співпраці з відповідними та залученими органами, організаціями та особами,
 • беруть на себе  додаткові зобов’язання та надають додаткові послуги бенефіціарам, включаючи, але не обмежуючись, наступне:
  • особистий збір і доставка виграних ноутбуків з Будапешта,
  • встановлення операційної системи Windows з кодом, наданим донором,
  • встановлення програмного забезпечення Office 365 на ноутбуки за рахунок власних ресурсів,
  • навчання комп’ютерним навичкам,
  • у випадку неповнолітнього бенефіціара, надання ноутбуків із фільтром вікового обмеження,
  • технічне та програмне обслуговування та обслуговування ноутбуків,
  • надання доступу до Інтернету для використання ноутбуків,
  • забезпечення використання принтера та сканера при необхідності тощо.

Оцінювальний комітет може вимагати від організацій додаткову інформацію, щоб прийняти остаточне рішення. Його дискреційне рішення є остаточним. Ми не можемо розглядати додаткові запити щодо кількості та типу ноутбуків.

 

У разі успішного тендеру умовами отримання ноутбуків є:

 • Після подання заявки заповнення та надання в електронному вигляді таблиці з даними осіб-одержувачів та відомостями про використання ноутбуків;
 • Обробка персональних даних бенефіціарів передбачена в Інформації про управління даними;
 • Укладення контракту на підтримку між Partners Hungary та заявником-переможцем;
 • Підписання та надсилання сканованої копії контрактів на підтримку, підписаних заявником-переможцем та бенефіціарами;
 • Підписання постатейного протоколу прийому-передачі.

 

Якщо у вас виникнуть додаткові запитання, зв’яжіться з членами команди проекту за електронною адресою: laptoppalyazat@partnershungary.hu

 • Керівник проекту Kata Kárász, 
 • координатор проекту Emese Erzsébet Nagy та 

Більше інформації про фонд Partners Hungary: https://partnershungary.hu/hu_hu/ 

Бажаємo вам успішної заявки!

  Szeretne több információt kapni a témával kapcsolatban? Keressen bennünket!