GYERMEKVÉDELMI IRÁNYELVEK, CHILD SAFEGUARDING POLICY

A PARTNERS HUNGARY ALAPÍTVÁNY

GYERMEKVÉDELMI IRÁNYELVE

CHILD SAFEGUARDING POLICY

OF THE

PARTNERS HUNGARY FOUNDATION – ENGLISH BELOW

HATÁLYOS: 2023.11.01. napjától

A PARTNERS HUNGARY ALAPÍTVÁNY GYERMEKVÉDELMI IRÁNYELVE1

  1. Célok:

Jelen irányelv célja, hogy a Partners Hungary Alapítvánnyal (a továbbiakban: Alapítvány) kapcsolatba kerülő, az Alapítvány tevékenységeiben résztvevő gyermekeket, fiatalokat megvédje a bántás, sértés, bántalmazás különböző formáitól, biztosítsa védelmüket a következők szerint:

1.1. a gyermekek jogaira és jóllétére az Alapítvány munkája során elsődleges szempontként kell tekinteni;

1.2. az Alapítvány minden munkavállalója, megbízottja, önkéntese, vele jogviszonyban álló minden egyéb szerződéses partner, közreműködő és partnerszervezet megfelelő gyermekvédelmi protokollokat alkalmaz az Alapítványnál betöltött szerepe szerint, valamint megfelelő lépéseket tesz, amennyiben bántalmazás vagy veszélyeztetés gyanúja merül fel;

1.3. az irányelv átlátható, világos keretrendszerben fekteti le a szükséges intézkedéseket, amennyiben gyermekbántalmazás vagy veszélyeztetés gyanúja merül fel.

 

II. Jogszabályi háttér:

Jelen irányelv az alábbi jogszabályok figyelembevételével készült:

2.1. UNICEF Policy on Conduct Promoting the Protection and Safeguarding of Children (CF/EXD/2016-006) („UNICEF CS Policy”),

2.2. ENSZ Gyermekjogi Egyezmény – 1991. évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről,

2.3. 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről,

2.4. 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről,

2.5. 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről ,

2.6. 1997. évi XXXXI. évi törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról,

2.7. 2011. évi CXII. évi törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

 

III. Az irányelv hatálya

Jelen irányelv kiterjed az Alapítvány minden munkavállalójára, megbízottjára, önkéntesére, vele jogviszonyban álló minden egyéb szerződéses partnerre, közreműködőre és partnerszervezetre.

 

IV. Fogalommeghatározások

Jelen irányelv alkalmazásában az alábbi fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

4.1. Gyermek: aki a tizennyolcadik életévét nem töltötte be.

4.2. Fiatal felnőtt: az a nagykorú személy, aki a 24. évét nem töltötte be.

4.3. Munkatárs: az Alapítvány munkavállalói, megbízottjai, önkéntesei, vele jogviszonyban álló minden egyéb közreműködő.

4.4. Partnerszervezet: az Alapítvánnyal együttműködő külsős hazai, nemzeti és nemzetközi szervezetek (cég, intézmény, társadalmi szervezet stb.).

4.5. Gyermekvédelmi fókuszpont: az a munkatárs, aki a gyermekvédelmi irányelv bevezetését, szükséges módosításait, valamint a gyermekvédelmi jelzéseket, eseteket koordinálja.

4.6. Gyermekbántalmazás: gyermekbántalmazásról beszélhetünk, ha valaki testi, lelki sérülést, fájdalmat okoz egy gyermeknek. Gyermekbántalmazásnak minősül az is, ha valaki a gyermek sérelmére elkövetett cselekmény szemtanúja, de nem akadályozza meg vagy nem jelzi.

4.7. A gyermekbántalmazás formái:

  • Elhanyagolás (rossz bánásmód): a szükségletek kielégítésének hosszú távú mellőzése vagy súlyos hiányosságai, pl. fizikai, érzelmi és oktatás-nevelésbeli elhanyagolás.
  • Érzelmi bántalmazás: rendszeres, hosszú távú, rossz érzelmi bánásmód (megszégyenítés, kritizálás, érzelmi zsarolás, kihasználás, ijesztgetés, szidalmazás, nem szeretett érzések közvetítése a gyermek felé, ha a gyermek rendszeresen szem és fültanúja más emberek bántalmazásának), mely káros hatással van a gyermek érzelmi fejlődésére.
  • Fizikai bántalmazás: az a szándékos cselekedet vagy gondatlanság, amely a gyermek fizikai sérüléséhez vezet (pl. ütés, rázás, hajhúzás, kényelmetlen testhelyzetekbe való kényszerítés, a testi fenyítés minden típusa).
  • Szexuális bántalmazás (abúzus): gyermek bevonása bármilyen szexuális cselekedetbe.
  • Kortárs bántalmazás (gyerekek közötti bántalmazás): amikor gyermek bántalmaz gyermeket érzelmi, fizikai, szexuális módokon és cyberbullying (elektronikus kommunikációs eszközök révén fenyegető tartalmú üzenetek, képek küldése) formájában. A gyermekek közötti zaklatás (bullying) esete, ha a zaklató szándékosan, tudatosan, legtöbbször konkrét ok nélkül akarja bántani az áldozatot; a zaklatás ismétlődően, huzamosabb ideig zajlik; a zaklató és az áldozat között erőbéli vagy hatalmi különbség van, ami miatt az áldozat nincs abban a helyzetben, hogy megvédje önmagát.

 

V. Általános szabályok

5.1. A gyermekek és a gyermeki jogok védelme a Partners Hungary Alapítvány egyik fő célkitűzése, így jelen irányelv megismerése és betartása az Alapítvány valamennyi munkatársának és partnerszervezetének felelőssége.

5.2. Az Alapítvány munkája során a gyermekekkel szembeni erőszakkal kapcsolatban a zéró tolerancia elve érvényesül. Az Alapítvány azon rendezvényei kapcsán, amelyekben gyermekek bármilyen módon érintettek, különleges gondossággal jár el, felméri az esemény várható gyermekjogi és gyermekvédelmi kockázatait. Amennyiben az Alapítvány bármely programján vagy rendezvényén gyermekjogi jogsértés gyanúja merül fel, zsinórmértékként minden eljárás során a gyermek legfőbb érdekét kell elsősorban figyelembe venni.

5.3. A gyermekvédelmi fókuszpont feladata az irányelv megismertetése a munkatársakkal a munka, megbízás előtt, azok betartásáért azonban minden munkatárs saját maga felel. A gyermekvédelmi fókuszpontot ezen feladatában felettese támogatja.

5.4. Az irányelv betartása kötelező minden olyan cég, intézmény vagy társadalmi szervezet számára, akik az Alapítvány programjaiban együttműködnek. Az irányelv cégekkel, intézményekkel vagy társadalmi szervezetekkel való megismertetése az Alapítványon belül a gyermekvédelmi fókuszpont feladata, azok betartásáért viszont minden cég, intézmény vagy társadalmi szervezet saját maga felel.

5.5. A Partners Hungary Alapítvány a gyermekvédelmi irányelv végrehajtása során elkötelezett az átláthatóság és a felelősségvállalás mellett.

 

 

VI. Előzetes szűrés új munkatársak felvétele és külsős partnerekkel történő együttműködés során

Minden új munkatárs kiválasztása és cégekkel, intézményekkel vagy társadalmi szervezetekkel történő együttműködés kialakítása során az Alapítvány figyelemmel van a gyermekvédelmi szempontokra is. Tekintettel arra, hogy az új munkatársak, partnerszervezetek gyermekekkel kerülhetnek kapcsolatba, a kiválasztási folyamat során az alábbi lépéseknek kell megvalósulnia:

6.1. Azon új munkatársak esetében, akik munkájuk során gyermekekkel kerülnek kapcsolatba, minden esetben egy 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása szükséges. Nem foglalkoztatható azon személy, aki korábban már követett el kiskorúak sérelmére bűncselekményt vagy akiről a kiválasztási folyamat során kiderül, hogy vele szemben jelenleg ilyen ügyben eljárás folyik, vagy vele szemben már felmerült bármilyen gyermekjogi jogsértés, panasz.

6.2. Új partnerszervezetek esetében – amennyiben a Partners Hungary Alapítvánnyal történő együttműködés során kapcsolatba kerülhet gyermekekkel, fiatal felnőttekkel – az új partnerszervezetnek meg kell ismerni és elfogadni az Alapítvány Gyermekvédelmi Irányelvét.

6.3. Jelen irányelv megismerése és elfogadása minden új munkatárs és partnerszervezet esetében kötelező.

 

VII. Magatartás

7.1. Tekintettel arra, hogy az Alapítvánnyal kapcsolatba kerülő gyermekek és fiatal felnőttek sokszor bizalmi személyként tekintenek az ott dolgozó munkatársakra, kiemelten fontos, hogy a legmagasabb szintű integritási és magatartási normáknak megfelelően cselekedjenek. Többek között teljesítsék a gyermekekkel szembeni gondoskodási kötelezettségüket, tiszteletben tartsák jogaikat és méltóságukat, és általában megkülönböztetés nélkül, a gyermekek legfőbb érdekét figyelembe véve járjanak el, nemre, fajra, nemzetiségre, kultúrára, etnikai hovatartozásra, korra, vallásra, szexuális irányultságra vagy képességre való tekintet nélkül.

7.2. A gyermekek védelme érdekében megfogalmazott általános magatartási normákat az Alapítvány Viselkedési Kódexe rögzíti.

 

VIII. Orientációs képzés

8.1. Minden új munkatársnak kötelező részt vennie egy, a Viselkedési Kódex és a Gyermekvédelmi Irányelv megismeréséről szóló orientációs beszélgetésen.

8.2. Az önkéntesek csoportos orientáción vesznek részt, amely során a feladatuk jellegétől függően, rövid képzésben részesülnek a Viselkedési Kódexben és a Gyermekvédelmi Irányelvben foglaltak vonatkozásában.

8.3. A partnerszervezeteket azon munkatársak kötelesek tájékoztatni a Viselkedési Kódex és a Gyermekvédelmi Irányelv tartalmáról, akik az érintett közös projekten dolgoznak.

 

IX. Képmás-, hang-, és videófelvételek

9.1. Képmás-, hang-, és videófelvételek készítése előtt minden esetben be kell szerezni a törvényes képviselő írásos hozzájárulását és az érintett gyermek, fiatal felnőtt engedélyét is. Az érintett gyermeket, fiatal felnőttet és törvényes képviselőt tájékoztatni szükséges mind a felvételek céljáról, mind pedig azok nyilvánosságra hozataláról és a törlési lehetőségekről.

9.2. Képmás-, hang-, és videófelvételek készítése során is a gyermek legfőbb érdekei szerint szükséges eljárni, így többek között biztosítani a gyermek jogát a magánélethez való védelemre, tiszteletben tartani méltóságát és figyelemmel lenni arra, hogy a felvétel készítése kapcsán valóban életkorának és érettségének megfelelő tájékoztatást kapjon.

 

X. Adatvédelem

10.1. Az Alapítvány mindent köteles megtenni annak érdekében, hogy a gyermekek adatainak kezelése során biztosítsa a megfelelő adatvédelmet és adatbiztonságot, beleértve az alkalmazandó adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeknek való megfelelést.

10.2. A gyermekek belső rendszerekben rögzített személyes adataihoz szigorúan csak a vonatkozó projektekben közvetlenül érintettek férhetnek hozzá, és csak a szükséges mérték elvét követve. Az adatokkal való visszaélés vagy kiszivárgás a gyermekeket fenyegető veszélyt jelent. Mindent meg kell tenni a jogosulatlan hozzáférés vagy a nem megfelelő felhasználás megakadályozására.

 

XI. Gyermekvédelmi jelzések

11.1. Az Alapítvány minden gyermekjogi jogsértésre, gyermekbántalmazásra vonatkozó jelzést komolyan vesz, megvizsgál és a szükséges intézkedéseket megteszi.

11.2. Az Alapítvány a bejelentéseket bizalmasan kezeli és a bejelentéssel, vizsgálattal kapcsolatos információkat a szükséges mérték elvét követve osztja csak meg. Minden döntést, beleértve a döntések indoklását is, rögzíti, biztonságosan és bizalmasan tárolja.

11.3. Amennyiben az Alapítvány bármely programján vagy rendezvényén gyermekjogi jogsértés gyanúja merül fel, a vélelmezett jogsértés észlelője szóban és írásban 24 órán belül (súlyos esetben azonnal) tájékoztatja az Alapítvány gyermekvédelmi fókuszpontját. A gyermekvédelmi fókuszpont gondoskodik az ügy kivizsgálásáról, és amennyiben szükséges, a gyermekvédelmi jelzőrendszeren keresztül jelzi a problémát a hatóságoknak, vagy értesíti a rendőrséget.

11.4. Amennyiben a Partners Hungary Alapítvány Viselkedési Kódexét vagy jelen Gyermekvédelmi Irányelvét egy munkatárs sérti meg, úgy az Alapítvány ügyvezető igazgatója (továbbiakban: Igazgató) a stratégiai területvezetőkkel és a gyermekvédelmi fókuszpont munkatárssal együttműködésben dönt a munkaügyi következményekről.

11.5. Amennyiben a Partners Hungary Alapítvány Viselkedési Kódexét vagy jelen Gyermekvédelmi Irányelvét egy partnerszervezet sérti meg, úgy a stratégiai területvezetők a gyermekvédelmi fókuszpont munkatárssal és az Igazgatóval közösen döntenek a lehetséges következményekről és a további együttműködés lehetőségeiről.

11.6. A folyamattal kapcsolatos végső felelősség az Igazgatót terheli.

11.7. Ezen irányelv értelmében tilos szándékosan megakadályozni a gyermekek védelmével kapcsolatos aggályok felvetését vagy a bántalmazással kapcsolatos aggályok bejelentését. Tilos továbbá szándékosan hamis bejelentést tenni vagy megtorlással élni olyan személlyel szemben, aki jelzéssel élt.

 

XII. Gyermekrészvételi irányelvek

12.1. Az Alapítvány programjain és rendezvényein a részt vevő gyermekek számára biztosítja az önkéntesség érvényesülését: a gyermekek részvétele a programokban önkéntes, nem kényszeríthetőek a véleménynyilvánításra, és biztosított a lehetőségük arra, hogy bármikor kilépjenek az együttműködésből.

12.2. Az Alapítvány programjain és rendezvényein a részt vevő gyermekek számára biztosítja a gyerekbarát környezet érvényesülését: mindent megtesz annak érdekében, hogy a gyermekek számára biztonságos körülményeket teremtsen.

12.3. Az Alapítvány programjain és rendezvényein a részt vevő gyermekek számára a program kereteinek megfelelően biztosítja az inkluzivitás érvényesülését: minden gyereknek lehetőséget biztosít a programokban és rendezvényeken való részvételre, elkerülve a hátrányos megkülönböztetés minden formáját.

12.4. Minden gyermekek, fiatalok bevonását tartalmazó eseményt értékelni szükséges annak fényében is, hogy történt-e gyermekvédelmi jelzés, és ha igen, milyen következtetéseket lehet levonni az Alapítványnál működő protokollokra vonatkozóan.

 

XIII. Felülvizsgálat

13.1. Az irányelv bevezetését követően az Igazgató a gyermekvédelmi fókuszpont munkatárssal évente áttekinti az adott év gyermekvédelmi jelzéseit és szükség esetén módosítja az Irányelvet.

1 Készült az UNICEF MAGYARORSZÁG Gyermekvédelmi Irányelve című dokumentum alapján

 

 

CHILD SAFEGUARDING POLICY

OF THE

PARTNERS HUNGARY FOUNDATION

EFFECTIVE FROM: 01.11.2023

CHILD SAFEGUARDING POLICY OF THE PARTNERS HUNGARY FOUNDATION1

I. Objectives:

The purpose of this policy is to protect children and young people, involved in the Partners Hungary Foundation (hereinafter: the Foundation) and participating in the Foundation’s activities, from various forms of harm, insults or abuse, and to ensure their protection as follows:

1.1. the rights and well-being of children must be considered as primarily important throughout the work of the Foundation;

1.2. all employees, trustees, volunteers, other contractual partners, contributors and partner organisations of the Foundation must apply appropriate child safeguarding protocols according to their role at the Foundation, and take the necessary steps if suspected abuse or endangering arises;

1.3. the policy lays down the necessary measures in a transparent, clear framework if child abuse or endangering is suspected.

II. Legal background:

The policy has been prepared taking into account the following legislation:

2.1. UNICEF Policy on Conduct Promoting the Protection and Safeguarding of Children (CF/EXD/2016-006) („UNICEF CS Policy”),

2.2. UN Convention on the Rights of the Child – UN CRC

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99100064.tv

2.3. Act V of 2013 on the Civil Code,

2.4. Act C of 2012 on the Criminal Code,

2.5. Act I of 2012 on the Labor Code,

2.6. Act XXXI of 1997 on the Protection of Children and the Administration of Guardianship,

2.7. Act CXII of 2011 on the Right of Informational Self-Determination and on Freedom of Information

III. Scope of the policy

This policy covers all employees, agents, volunteers of the Foundation, all other contractual partners, contributors and partner organisations engaging in a legal relationship with the Foundation.

IV. Definitions of Terms

For the purposes of this policy, the following terms correspond to the meanings below:

4.1. Child: who has not reached the age of 18.

4.2. Young adult: an adult who has not reached the age of 24.

4.3. Employee: the employees of the Foundation, trustees, volunteers, and all other contributors, with whom it has a legal relationship.

4.4. Partner organisation: external, local, national and international organisations cooperating with the Foundation (company, institution, social organisation… etc.).

4.5. Child safeguarding focal point: the member of staff who coordinates the introduction and necessary amendments of the child safeguarding policy, as well as manages child safeguarding signals and cases.

4.6. Child abuse: every case is considered child abuse if someone causes physical or mental injury or pain to a child. It is also considered child abuse if someone witnesses an act to the detriment of a child, but does not prevent or report it.

4.7. Forms of child abuse:

Neglect (maltreatment): long-term failure to meet needs or serious deficiencies, e.g. physical, emotional or educational neglect.

Emotional abuse: regular, long-term, harmful emotional treatment (humiliation, criticism, emotional blackmail, exploitation, intimidation, scolding, conveying unloved feelings to the child or when the child regularly witnesses the abuse of other people), which has a harmful effect on the child’s emotional development.

Physical abuse: the intentional act or negligence that leads to the physical injury of the child (e.g hitting, shaking, pulling hair, forcing into uncomfortable positions, all types of physical punishment).

Sexual abuse: involving a child in any type of sexual act.

Peer abuse (abuse among children): when a child abuses a child in emotional, physical, sexual ways or in the form of cyberbullying (sending threatening messages and images through electronic means of communication). A case of bullying among children, if the abuser intentionally, premeditatedly, usually without a specific reason, wants to hurt the victim; the harassment takes place repeatedly and over a long period of time; there is a significant difference in strength or power between the abuser and the victim that leaves the victim in no position to defend himself or herself.

V. General rules

5.1. The protection of children and their rights is one of the main objectives of the Partners Hungary Foundation, so it is the responsibility of all employees and partner organisations of the Foundation to familiarise themselves and comply with this policy.

5.2. During the Foundation’s work, the principle of zero tolerance applies to violence against children. In connection with events of the Foundation in which children are involved in any way, the Foundation takes special care and assesses the expected child rights and child safeguarding risks of the event. If a violation of child rights is suspected at any of the Foundation’s functions or events, the best interest of the child must be taken into account as a norm during all procedures.

5.3. The task of the child safeguarding focal point is to familiarise the employees with the policy before their work or assignment, but each employee is responsible for their own compliance. The child safeguarding focal point is supported in this task by its supervisor.

5.4. Compliance with the policy is mandatory for all companies, institutions or social organisations that cooperate in the Foundation’s programs. Acquainting companies, institutions or social organisations with the policy is the task of the child safeguarding focal point within the Foundation, but each company, institution or social organisation is responsible for their compliance.

5.5. The Partners Hungary Foundation is committed to transparency and responsibility in the implementation of the child safeguarding policy.

VI. Preliminary screening upon hiring of new employees and cooperation with external partners

When selecting new employees and developing cooperation with companies, institutions or social organisations, the Foundation also pays attention to aspects of child protection. Given that new employees and partner organisations may come into contact with children, the following steps must be taken during the selection process:

6.1. In case of new employees who come into contact with children in the course of their work, it is always necessary to present a moral certificate not older than three months. A person who has previously committed a crime against minors or who is found to have been the subject of such a case during the selection process or who has already been mentioned in connection with any child rights violation report or complaint, cannot be employed.

6.2. In case of new partner organisations – if they may come into contact with children and young adults during their cooperation with the Partners Hungary Foundation – the new partner organisation must familiarise themselves with and accept the Foundation’s Child Safeguarding Policy.

6.3. Acquaintance with and acceptance of this policy is mandatory for all new employees and partner organisations.

VII. Attitude

7.1. Given the fact that children and young adults who come into contact with the Foundation often view the staff working there as trusted persons, it is of utmost importance that they act in accordance with the highest standards of integrity and conduct. Among other things, they must fulfil their duty of care towards children, respect their rights and dignity, and generally act without discrimination, taking into account the best interests of children, regardless of gender, race, nationality, culture, ethnicity, age, religion, sexual orientation or ability.

7.2. The Foundation’s Code of Conduct lays down the general standards of conduct to protect children.

VIII. Orientation training

8.1. Every new employee is required to attend an orientation session on learning about the Code of Conduct and the Child Safeguarding Policy.

8.2. The volunteers shall participate in a group orientation session, depending on the nature of their task, during which they receive a short training session regarding the provision of the Code of Conduct and the Child Safeguarding Policy.

8.3. Employees who work on each joint project are obliged to inform the partner organisations about the principles stated in the Code of Conduct and the Child Safeguarding Policy.

IX. Image, sound and video recordings

9.1. Prior to taking pictures, audio or video recordings, the written consent of the legal representative and the permission of the child or young adult concerned must be obtained in all cases. It is necessary to inform the affected child, young adult and legal representative both about the purpose of the recordings, as well as their disclosure and cancellation options.

9.2. When taking pictures, audio or video recordings, it is necessary to act in accordance with the best interests of the child so as, among other things, to ensure the child’s right to privacy, to respect his or her dignity and to ensure that age-appropriate education to the level of the child’s maturity about the recording process is provided.

X. Data protection

10.1. The Foundation is obliged to do everything in its power to ensure adequate data protection and data security when handling children’s data, including compliance with applicable data protection and data security requirements.

10.2. The personal data of children recorded in internal systems can only be accessed strictly by those directly involved in the relevant projects, and only following the principle of the necessary measures. Misuse or leakage of data poses a threat to children. Every effort must be made to prevent unauthorised access or improper use.

XI. Child safeguarding signals

11.1. The Foundation takes all reports regarding violations of children’s rights and child abuse seriously, examines them and takes the necessary measures.

11.2. The Foundation treats reports in confidentiality and shares information related to reports and investigations only to the necessary extent. All decisions, including the reasons for each decision, are recorded, and stored securely and in confidentiality.

11.3. If a violation of children’s rights is suspected at any of the Foundation’s functions or events, the person who detects the alleged violation shall inform the Foundation’s child safeguarding focal point verbally and in writing within 24 hours (and, in serious cases, immediately). An anonymous report can be made at the following email address: segelyvonal@partnershungary.hu.

The child safeguarding focal point ensures the investigation of the case and, if necessary, reports the problem to the authorities via the child safeguarding alert system or notifies the police.

11.4. If an employee violates the Partners Hungary Foundation’s Code of Conduct or this Child Safeguarding Policy, the Executive Director of the Foundation (hereinafter: Director) will decide on the employment consequences in cooperation with the strategic area managers and the employee of the child safeguarding focal point.

11.5. If a partner organisation violates the Partners Hungary Foundation’s Code of Conduct or this Child Safeguarding Policy, the strategic area managers, together with the staff member of the child safeguarding focal point and the Director, will decide on the possible consequences and the possibilities of further cooperation.

11.6. The Director is ultimately responsible for the process.

11.7. This policy prohibits deliberately preventing the raising of child safeguarding concerns or the reporting of abuse concerns. It is also prohibited to intentionally make a false report or to retaliate against a person who has used a report.

XII. Child Participation Guidelines

12.1. The Foundation ensures volunteering for children participating in the functions and events of the Foundation: children’s participation in functions is voluntary, they cannot be forced to express their opinions, and they are guaranteed the opportunity to withdraw from cooperating at any time.

12.2. The Foundation ensures a child-friendly environment for children participating in its functions and events: it does everything to create safe conditions for children.

12.3. Children participating in the functions and events of the Foundation are ensured of inclusivity, in accordance with the framework of the function: every child is given the opportunity to participate in the functions and events, avoiding all forms of discrimination.

12.4. All events involving children and young people must be evaluated in the light of whether a child safeguarding alert has been issued and, if so, what conclusions can be drawn regarding the protocols in effect at the Foundation.

XIII. Review

13.1. After the introduction of the policy, the Director does an annual review of the child safeguarding signals of each given year with the employee of the child safeguarding focal point and, if necessary, amends the Policy.

1 Based on UNICEF HUNGARY’s Child Protection Directive