Lépésről lépésre program

Ma Közép- és Kelet Európa valamint Ázsia 20 országában működnek Lépésről lépésre programmal gyerekeket oktató, nevelő intézmények, melyek a hatékony és aktív tanulás segítségével teszik alkalmassá a felnövekvő gyerekeket arra, hogy egy demokratikus társadalom hasznos és alkotó tagjaivá váljanak. Ismerje meg a programot és vegyen részt akkreditált pedagógus továbbképzéseinken!

Mi Lépésről Lépésre pedagógiai program lényege?

A Lépésről Lépésre gyermekközpontú pedagógiai programot az 1990-es években, az Open Society Institute irányításával, amerikai szakemberek dolgozták ki. Magyarországon először 1994-ben vezették be az óvodai programot, majd az 1996/97-es tanévben az iskolai programot.  A program hazai terjesztője és szakmai koordinátora a Partners Hungary Alapítvány.

A program a különböző hátterű gyermekek együttnevelésében segíti a pedagógusokat, ahol a sokszínűség és az egyediség is a tanulást, a világ jobb megismerését és az együttműködés fejlesztését szolgálja.

A Lépésről Lépésre program célja, hogy az óvodában és az iskolában őszinte, elfogadó légkör alakuljon ki jól szervezett működési keretek közt. Olyan pedagógiai rendszert hozva ezzel létre, amelyben fel lehet készíteni a gyerekeket arra, hogy:

 • egy működő közösség aktív, alkotó tagjává váljanak, felismerjék és megbecsüljék az ebben rejlő értékeket;
 • önállóan, tevékenyen vegyenek részt saját mindennapjaikban, képesek legyenek véleményt formálni és meghallgatni egymást;
 • életkori szakaszaiknak megfelelően bizonyos helyzetekben döntéseket hozhassanak és gyakorolhassák a személyes felelősségvállalást;
 • társas-érzelmi készségeik fejlődésével képessé váljanak az egymás iránti nyitottságra;
 • nyitottak legyenek a világra, a világ komplexitásának felismerésére, kérdések felvetésére, megoldások keresésére;
 • természetes igénnyé váljék számukra az egész életen át tartó tanulás.

 

Lépésről Lépésre akkreditált képzéseink segítségével önök is megvalósíthatják mindezt! Képzéseinkről bővebben a bejegyzés alján olvashat.

 

Milyen fizikai környezetben valósul meg a Lépésről Lépésre program az óvodában és az iskolában?

 • A csoportszobák és az osztálytermek tevékenységközpontú és barátságos berendezése fontos része a programnak. A Lépésről lépésre program a környezet, az osztályterem téralakításánál, berendezésénél a gyerekek fejlődési sajátosságait, szociokulturális szükségleteiket és a sikeres tanulás feltételeit egyszerre veszi figyelembe. Ennek érdekében szakít a hagyományos tantermi elrendezéssel.
 • A teret mozgatható asztalokkal és székekkel rendezi be, melyet a gyermekek magasságához igazodó polcokkal tagolja.
 • A beszélgetőköröknek, egyéb feladatok megoldásának a teremben elhelyezett szőnyeg ad helyet, melyen kispárnákat, a tanító vagy óvodapedagógus számára pedig egy fotelt helyezünk el.
 • A berendezés és az eszközök biztosítják az aktív, felfedező tanulást. Minden, ami a tanuláshoz szükséges a teremben szabadon megtalálható.

Az óvodai csoportszobák és az iskolai tanterem átalakításához szükséges eszközigény:

 • a gyermekek életkorának megfelelő székek, asztalok
 • alacsony, térelválasztó könyvespolc (legalább 8 db)
 • tárolók
 • nagymérető szőnyeg
 • kispárnák, nagypárnák
 • fotel
 • a gyerekek munkáinak tárolására különbözı dossziék, mappák, irattartók, képkeretek szükségesek.

A program fellazítja a hagyományos tanórai kereteket; a pedagógusok a napi, heti, havi tanulási rendet a gyermekek szükségleteihez, a feldolgozandó témákhoz és egyéb aktualitásokhoz alkalmazkodva alakítják.

Milyen a napirend a Lépésről Lépésre programban?

 1. Érkezéskor a gyerekeket az úgynevezett reggeli kihívás fogadja, amelynek célja egyrészt ráhangolni a gyerekeket a munkára, másrészt értelmes, érdekes tevékenységgel kitölteni az egyébként nem éppen izgalmas várakozási időt. A reggeli kihívás együttműködést vagy egyéni megoldást igénylő érdekes, izgalmas feladat, játék, rejtvény. Többféle feladat közül is lehet választani.
 2. A nap fontos kerete a reggeli beszélgetőkör és a délutáni záró, élménymegosztó beszélgetés, amelyek nagyon fontos közösségépítő szereppel bírnak. A beszélgetések  segítenek a közösség, a szociális készségek alakításában, emellett fejlesztik a toleranciát, az empátiát, az egymásra figyelés és a kommunikáció készségeit. Fontos szerepük van  a különböző társadalmi, viselkedési és illemszabályok megtanulásában. A rendszeres beszélgetésekkel közösségi hagyományokat teremtünk. Emellett a gyerekek megtanulnak reflektálni önmagukra, értékelni a saját és mások munkáját, és képessé válnak az építő kritika megfogalmazására.
 3.  A tanulási idő, a tanítási órák, az óvodai csoportfoglalkozások, blokkok időtartamait a gyerekek állapota, figyelmük időtartama, a feladatok, tevékenységek jellege alapján a tanító vagy az óvodapedagógus határozza meg. A nap folyamán a nagyobb koncentrációt igénylő tevékenységek és a mozgásos, kisebb figyelmet igénylő tevékenységek felváltva jelennek meg. A napi időbeosztást naponta felírják egy erre a célra rendszeresített táblára, a heti életrend, programok plakáton kerülnek a falra.

A Lépésről lépésre program szerint tanuló gyerekek egyik legkedvesebb szokása, hogy valamennyi osztálynak és csoportnak van egy választott kabalája. A figura a csoport tagja, aki minden hétvégén másik családhoz megy vendégségbe. A család kiválasztásának módját a gyerekek és a pedagógus közösen döntik el – a közös szabályalkotás a programban fontos elem, nem csak ebben a kérdésben. A kabalafigura vendégség alatti élményeit egy naplóba jegyzik fel. Eleinte – amíg a gyermekek nem tudnak írni – a szülők vezetik a naplót, majd a gyerekek, a figura nevében. A kabala és naplója számtalan nevelési lehetőséget hordoz, emellett a család bevonásának, az óvoda, iskola és a család értékrendje közötti kapcsolat alakításának egyik fontos eszköze.

A szülők szerepe a Lépésről Lépésre programban

 • A Lépésről Lépésre program felismeri, megbecsüli és támogatja a szülői szerep fontosságát, ezért a szülőket partnerként kezeli. Ez a felelősségteljes együttműködés pedagógus és szülő között a gyermek szellemi és érzelmi fejlődését segíti.
 • Amikor a gyerekek látják saját szüleiket közösen dolgozni az óvónőkkel vagy tanítókkal, azt érzik: mi itt fontosak vagyunk egymásnak. Az óvoda, az iskola  és az otthon pozitív, barátságos kapcsolata minden gyerekre jó hatással van.
 • A Lépésről lépésre program a szülőket a legfontosabb tanácsadóknak tekinti, akik segítenek a gyerekek alaposabb megismerésében, jobb megértésében. Az együttműködés során mind a pedagógus, mind a szülő értékes információkhoz juthatnak egy nyitott – a gyermek érdekében – egymást segítő kapcsolat felépítéséhez.

A gyerekek értékelése a Lépésről lépésre programban

 • Az értékelés a gyermekekről szerzett sokrétű információra épül. Az értékelés a Lépésről Lépésre programban a gyerekek fejlődését szolgálja és erősíti magabiztosságukat, önbizalmukat. Mivel az értékelés fejlesztő ereje fontos, ezért kiemelten figyelünk arra, hogy gyermek fejlődéséhez megfelelő gyakorlati tanácsokkal szolgáljon.
 • A szülők és a gyerekek is részt vesznek az értékelés folyamatában.

Fontos szempontok az értékelés során:

 • Hitelesség, melynek alapja a sokoldalú gyermekmegfigyelés.
 • A teljesítmény mérésére többféle eszköz, módszer használata.
 • A gyerekek egész személyiségének figyelembevétele.
 • Az értékelés döntően nem kritérium-orientált, az egyén fejlődéséhez mért.
 • Ismételt, sorozatos, megfigyeléseken alapszik.
 • Könnyen érthető mind a szülők, mind a gyerekek számára.
 • A gyerekek erősségeit, nem pedig gyengéit emeli ki.
 • Tájékoztat arról, hogy mit kell megtanítani, és hogyan.
 • Folyamatos útbaigazítást ad.
 • Sokoldalúan, összetett módon, szociális, érzelmi és értelmi szempontokat egyaránt figyelembe véve vizsgálja a gyerekeket.
 • A tanárok és szülők, illetve a tanárok és gyerekek közti aktív együttműködő viszonyra épít.
 • Hangsúlyozza a tanulás fontosságát.

 

Lépésről Lépésre akkreditált képzések

1. Bevezetés a Lépésről Lépésre programba, 30 óra, 30 kreditpont. Képzéseinket külön indítjuk óvodapedagógusoknak és tanítóknak, a csoportokra szabott módszertani lehetőségekkel.

Amely elvégzésekor ön:

 • Részletes ismeretekre tesz szert a lépésről Lépésre gyermekközpontú pedagógiai programról és módszereiről
 • Gyakorlati tapasztalatot szerez a módszer működéséről, alkalmazásának körülményeiről
 • A folyamat során szakértő óvodapedagógus trénereink mentorálással is támogatják Önt

A képzés elvégzésével egy 20 országban működő hálózathoz csatlakozik, melynek tagjai folyamatos támogatást nyújtanak egymásnak tudásmegosztással

A képzés elvégzésével:

 • Képes lesz alkalmazni a Lépésről lépésre program alapelveit, az arra épülő speciális szokásokat, életrendet, rituálékat.
 • Megismeri a program tevékenységrendszerének megfelelő tér, terem el-, és berendezést, tevékenységközpontokat és eszközelhelyezést
 • Képessé válik az aktív tevékenységekhez szükséges feltételek megteremtésére, eszközök, módszerek kiválasztására, alkalmazására és készítésére
 • Elsajátítja a differenciált tevékenykedtetés, a kooperatív tanulás és a projekt módszer alapjait, munkaformáit, eszközeit
 • Korszerű válaszokat tud adni a gyermekek és szülők szükségleteire egyaránt
 • Alkalmazni tudja a fejlesztő értékelési eljárásokat, különös tekintettel a portfólióra

 

 

2. Kooperatív tanulás lépésről lépésre. 30 óra, 30 kreditpont.

Képzéseinket külön indítjuk óvodapedagógusoknak és tanítóknak, a csoportokra szabott módszertani lehetőségekkel.

Mit ad a Kooperatív LL képzés?

 • Megismeri a különböző célok eléréséhez használható kooperatív módszereket.
 • Megtanulja, hogyan tegyen különbséget helyzetek között, amikor hatékony ezek használata, és amikor nem.
 • Társas kapcsolatokat segítő feladatokat lesz képes kidolgozni.
 • Épít a gyerekek meglévő készségeire, tudásukra, egyéni és társas szükségleteik mentén fejleszti őket.
 • Megismeri és elsajátítja az értékelés különböző formáit, önálló és csoportos feladatokra egyaránt alkalmazva.
 • Tudja és felismeri, hogy milyen attitűd és hozzáállás szükséges a kooperatív tanulási légkör megteremtéséhez és ezért hajlandó is tenni.
 • Saját élményein keresztül tapasztalva tanulja az elhangzottakat, érzékeli a kooperaitivitás működését és hatását.

 

A képzéseket tapasztalt Lépésről Lépésre trénerek tartják, akik maguk is gyakorló pedagógusok. Várjuk óvodai nevelőtestületek és általános iskolai tantestületek jelentkezését képzéseinkre!

 

További cikkek, írások a Lépésről Lépésre programról:

KÖLÖKNET: Lépésről lépésre program az iskolában

Olvasástanítás lépésről lépésre. Varga Éva írása

Esettanulmány_Miskolc _Lépésről_Lépésre

Case Study Step by Step North Hungary

  Szeretne több információt kapni a témával kapcsolatban? Keressen bennünket!