Adatvédelem

A Partners for Democratic Change Hungary Partners Hungary Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány vagy Partners Hungary) belső adatkezelési folyamatainak nyilvántartása és az érintettek jogainak biztosítása céljából az alábbi Adatvédelmi Szabályzatot alkotja.

Adatkezelő megnevezése: Partners for Democratic Change Hungary Partners Hungary Alapítvány

Adatkezelő nyilvántartási száma: 01-01-0005385

Adatkezelő székhelye: 1062 Budapest, Délibáb u. 19.

Adatkezelő képviselője: Richter Sándor kuratóriumi elnök

 

 1. Bevezetés

 

A jelen tájékoztató („Tájékoztató”) célja, hogy rögzítse a Partners Hungary Alapítvány (székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 22. 4./24.; nyilvántartási szám: 01-01-0005385; az „Alapítvány”), mint a www.partnershungary.hu honlap („Honlap”) tulajdonosa által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, illetve az Alapítvány adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet az Alapítvány, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

 

A jelen Tájékoztató a Honlapon a felhasználók által megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza, egyben tájékoztatást nyújt az érintettek részére személyes adataik kezeléséről.

 

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Alapítvány különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

 

 1. Az adatkezelő adatai

 

Az Ön személyes adatainak kezelése szempontjából az Alapítvány az adatkezelő, azaz az Alapítvány felelős az Ön személyes adatainak jogszerű kezeléséért.

 

Az alábbi elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot:

 

Adatkezelő neve: Partners for Democratic Change Hungary Partners Hungary Alapítvány

Postacím: 1062 Budapest, Délibáb u. 19.

Nyilvántartási szám: 01-01-0005385

E-mail cím: irodavezeto@partnershungary.hu

Honlap: www.partnershungary.hu

 

 1. Az adatkezelés rövid bemutatása az egyes adatkezelési folyamatok szintjén

 

 • Tréningre történő jelentkezés

 

Az Alapítvány fő tevékenysége szerint trénerszervező; különböző képzéseket, tréningeket, integrációs programokat szervez, illetve azzal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt. Az ezekre történő jelentkezés, az esetlegesen szükségessé váló kapcsolattartás, számla kiállítása, illetve bizonyos képzések esetén jogszabályban meghatározott kötelezettségeink teljesítése (pl. igazolás kiadása) céljából személyes adatokat veszünk fel Öntől. Ezen adatokat az Alapítvány a www.online-kerdoiv.com weboldalon keresztül veszi fel öntől.

 

 

 • Önkéntesek és munkavállalók toborzása

 

Alapítványunk folyamatosan toboroz önkénteseket, amelyre a jelentkezést az a Honlapon keresztül e-mailcím megadásával, illetve facebook-oldalán (www.facebook.com/PartnersHungary/) keresztül várja.

 

 • Hírlevél

 

A hírlevél-szolgáltatás nyújtása érdekében az Alapítvány személyes adatokat vesz fel Öntől. A személyes adatok rögzítése elektronikusan történik oly módon, hogy az erre szolgáló paneleket a felhasználó kitölti, és a feliratkozást megerősítő gombra kattint.

 

 • Kapcsolatfelvétel, tájékoztatás kérése

 

Az Alapítvány a Honlapon általános kapcsolatfelvétel, illetve a tréningekkel kapcsolatban esetlegesen felmerülő kérdések megválaszolása céljából „Kapcsolat” menüpont alatt üzenetküldési lehetőséget biztosít a felhasználók részére, amelynek során az érintett a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatait köteles megadni.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja

 

A Honlapon keresztül felvett, illetve itt közzétett személyes adatok kezelésének jogalapja minden esetben a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint az Ön, mint érintett hozzájárulása. Az adatkezelés minden esetben önkéntes. Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja partners@partnershungary.hu e-mailcímre küldött, ezirányú kérésével.

 

 1. Az általunk gyűjtött személyes adatok, a jogalap és a cél megjelölésével

 

Személyes adat Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja

 

Név, bankszámlaszám

 

Pénzbeli támogatás juttatása, ennek nyilvántartása A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása
Név, e-mail cím, illetve bármilyen személyes adat, amelyet az önkéntes/munkavállaló megoszt magáról (pl. CV-ben szereplő adatok) Önkéntesek, illetve munkavállalók toborzása, jelentkezés elbírálása A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása
Név, e-mail cím Hírlevél-szolgáltatásra történő feliratkozás, hírlevél kézbesítése A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása
Név, e-mailcím Üzenetküldés, kapcsolatfelvétel A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása
A 2013. évi LXXVII. felnőttképzési törvény változásának értelmében  (számlázási adatok)

Név*, születési név*, születési hely és idő*, anyja neve*, szakképesítés*, legmagasabb iskolai végzettség*, értesítési cím*, telefonszám* és e-mail cím*, jelenlegi munkaterület, munkáltató neve, költségviselő adatai*

A *-gal jelölt adatok a jelentkezés során kötelezően megadandóak

Tréningekre, képzésekre történő jelentkezés, az esetlegesen szükségessé váló kapcsolattartás, számla kiállítása, illetve egyéb, jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása

 

Mediáció

Mediációt igénylő ügyfeleinktől e-mailben kérünk adatokat egy mediációs felkérő nyilatkozathoz és egy beleegyező nyilatkozathoz. Megegyezés esetén a felek megállapodást írnak alá. adatkezelés célja: mediáción történő részvétel nyilvántartása, megállapodás nyilvántartása. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, aláírás adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti érintetti hozzájárulás adattárolás határideje: legfeljebb a mediációt követően 10 évig adattárolás módja: papír alapon.

 

 1. Az adatkezelés időtartama

 

 • Tréningre történő jelentkezés

 Alapítványunk ezzel összefüggésben az Ön személyes adatait legfeljebb a tréning lezárultától számított 8 évig kezeli.

 

 • Pénzbeli támogatás
 1. Alapítványunk ezzel összefüggésben az Ön személyes adatait legfeljebb a támogatás beérkeztétől számított 8 évig kezeli, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésének megfelelően.

 

 • Önkéntesek, munkavállalók toborzása

Alapítványunk az Ön személyes adatait a jelentkezés elbírálásától számított 3 hónapon belül törli, kivéve, amennyiben Ön kifejezett hozzájárulását adja személyes adatai további tárolásához.

 • Hírlevél

Alapítványunk az ezzel kapcsolatos személyes adatait Ön hozzájárulásának visszavonásáig (azaz a hírlevélről történő leiratkozásig), illetve adatai törlésére irányuló kérelme kézhezvételéig kezeli, vagy a hírlevél-szolgáltatás megszüntetéséig.

 

 • Kapcsolatfelvétel, tájékoztatás kérése

 Alapítványunk az ezzel kapcsolatos személyes adatait Ön hozzájárulásának visszavonásáig, illetve adatai törlésére irányuló kérelme kézhezvételéig kezeli, de legkésőbb az üzenetváltás lezárultától számított 8 év leteltével.

 

 1. Adatfeldolgozó

 

 • A weboldallal kapcsolatos informatikai teendők

 Az Alapítvány, mint a Honlap tulajdonosa a sysVOL Informatikai és Szolgáltató Kft-t Társaságot (2337 Délegyháza, Fűzfa u 11., info@sysvol.hu, http://sysvol.hu) bízta meg a www.partnershungary.hu weboldallal kapcsolatos informatikai teendők, így a weboldal karbantartásával és fejlesztésével kapcsolatos teendők ellátásával; ennek megfelelően adatfeldolgozónak minősül, és az Ön személyes adataihoz hozzáféréssel rendelkezik.

 

 • Hírlevél

Az Alapítvány a hírlevél-küldéssel kapcsolatos marketing tevékenységét a Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000; Atlanta, GA 30308 USA) által nyújtott MailChimp hírlevélküldő és adatbázis-kezelő szolgáltatáson keresztül végzi. A MailChimp-ben rögzített személyes adatok a Rocket Science Group, LLC USA-beli szervereire kerülnek továbbításra, illetve tárolásra. Az Alapítvány ennek megfelelően kifejezetten felhívják az Ön figyelmét arra, hogy a MailChimp szolgáltatás igénybevétele során az Ön személyes adatait a GDPR szerinti harmadik országba (USA) továbbítja.

 

A Rocket Science Group, LLC működteti a MailChimp hírlevélküldő rendszerét az adatkezelés teljes időtartama alatt, és nem kezeli az adatokat saját nevében. Mivel a Rocket Science Group, LLC nem kezel semmilyen adatot a saját javára, így adatfeldolgozónak minősül.

 

A Rocket Science Group, LLC részt vesz a személyes adatok kereskedelmi célú transzatlanti cseréjét szabályozó keretrendszerben, a Privacy Shield-ben, illetve elvégezte a Privacy Shield-nek való megfelelését (tanúsítás időpontja: 2016. november 21.). Ennek megfelelően az Alapítvány kijelenti, hogy Rocket Science Group, LLC, mint adatfeldolgozó a megfelelő és alkalmas garanciákkal rendelkezik az Ön személyes adatai feldolgozására.

 

 • Online-kerdoiv.com

Az Alapítvány tréningjeire, képzéseire történő jelentkezés a www.online-kerdoiv.com weboldalon keresztül lehetséges, amelynek tulajdonosa és üzemeltetője Bíró Sándor egyéni vállalkozó (adószám: 74450655-1-29; EV nyilvántartási szám: 22374322). A weboldalra felvitt adatok kezelésére annak adatkezelési szabályzatában foglaltak irányadóak.

 

8. Adattovábbítás

Amennyiben ön az Alapítvány olyan eseményére jelentkezik, amely szervezett, célirányos és amelynek célja kompetenciaalakítás vagy –fejlesztés (tréning, műhelymunka, konferencia, továbbképzés, stb.), elfogadja, hogy a 2013. évi LXXVII. felnőttképzési törvény 2. § 7. pontjának értelmében az adatkezelési tájékoztatónk 5. pontjában található táblázatban részletezett személyes adatokat az Alapítvány továbbítja a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerbe (felettes szerve: Pest Megyei Kormányhivatal).

 

9. Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei

 

Milyen jogai vannak Önnek, mint Érintettnek az adataival kapcsolatban?

 

 • Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

 

Ön jogosult arra, hogy az Alapítványtól kérésére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 

 • adatkezelés céljai;
 • érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják (ide értve különösen az adatfeldolgozókat);
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • az Ön jogai a személyes adatok kezelése körében;
 • az adatok forrása, amennyiben nem Öntől gyűjtötték őket;
 • automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk.

 

A vonatkozó jogszabályok alapján az Ön személyes adatokról való tájékoztatását ingyenesen biztosítjuk. Kérésére egy hónapon belül írásban válaszolunk.  Ugyanakkor, ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Alapítvány, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 

 • észszerű összegű díjat számíthat fel az Ön részére, vagy
 • megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

Ha már fizetett költségtérítést, de az adatok kezelése jogellenesen történt, vagy a kérelme eredményeként javítanunk kell az adatait, visszatérítjük Önnek ezt a díjat.

 

Ha a személyes adatok fejlett adatbiztonsági intézkedéseinkkel biztosított védelmére tett erőfeszítéseink ellenére bárki jogosulatlanul hozzáfér, megváltoztat, továbbít, nyilvánosságra hoz, töröl vagy megsemmisít, valamint véletlen megsemmisülést és sérülést okoz, vagy egyébként jogosulatlanul kezeli adatait, kérésére tájékoztatjuk Önt az ilyen incidens körülményeiről, ideértve azt is, hogy mikor történt, milyen hatásai lehetnek, és mit tettünk a következmények megelőzésére vagy enyhítésére.

 

 • A helyesbítéshez való jog

 Ha az általunk kezelt személyes adatok nem pontosak, akkor az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül kijavítjuk őket. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai kiegészítését erre vonatkozó nyilatkozat útján.

 

 • Törléshez való jog

Az Alapítvány késedelem nélkül törli a személyes adatait, amennyiben:

 • már nincs szükség a személyes adatokra a meghatározott adatkezelési folyamatok lefolytatása céljából;
 • a személyes adatok kezelése jogellenes;
 • Alapítványunkra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése okán szükséges az adatok törlése;
 • amennyiben a 16. életévét be nem töltött gyermek adatainak kezeléséhez a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló személy nem adta meg, illetve nem engedélyezte;
 • amennyiben az Alapítvány nyilvánosságra hozta a személyes adatot.

 

Ön is kérheti tőlünk a személyes adatainak törlését a részünkre korábban megadott adatkezelési hozzájárulás visszavonásával. Ebben az esetben ugyanakkor a szolgáltatásunk további nyújtását megtagadhatjuk, illetve bizonyos szolgáltatások az Ön számára nem lesznek a továbbiakban elérhetők.

 

A személyes adatokat törlés helyett zároljuk, ha Ön ezt kéri, vagy, ha feltételezhető, hogy a törlés befolyásolhatja az Ön jogos érdekeit.

 

 • Korlátozáshoz való jog

 

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

 

 • Ön vitatja adatainak pontosságát; ebben az esetben az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra az Alapítvány korlátozza személyes adatainak kezelését;
 • az adatkezelés jogellenes Ön törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;
 • az Alapítványnak már nincs szüksége az adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;
 • Ön tiltakozott személyes adatainak kezelése ellen, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.

 

Személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az Alapítvány felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről Önt haladéktalanul tájékoztatja.

 

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot az Alapítvány korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg

 

 • Ön hozzájárul az adatkezeléshez;
 • jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatainak kezelése;
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy
 • jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

 

Ha az adatkezelés korlátozását kérte, a korlátozás feloldásáról Önt az Alapítvány előzetesen tájékoztatja.

 

 • Adathordozhatósághoz való jog

 

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Alapítvány rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc vagy .pdf formátumban) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az Alapítvány ezt akadályozná.

 

 • Mi történik, és mit tehet, ha elutasítjuk a kérelmét?

 

Ha az Alapítvány elutasítja az Ön kijavításra, korlátozásra vagy törlésre irányuló kérelmét, a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül írásban tájékoztatjuk Önt arról, hogy miért nem tudtuk teljesíteni a kérését, és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslati lehetőségeiről és arról, hogy bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Válaszunkat e-mailben küldjük el, ha Ön ebbe beleegyezik.

 

 • Milyen jogai vannak akkor, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés jogellenes?

 

Ha aggályai vannak az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban, akkor jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. A tiltakozásnak tartalmaznia kell egy arra vonatkozó kérést, hogy az adatainak kezelését szüntessük meg, és az adatait töröljük.

 

Ha tiltakozik a személyes adatának kezelése ellen, az Alapítvány egy hónapon belül megvizsgálja a tiltakozás okait, érdemi döntést hoz, és írásban értesíti Önt a döntéséről.

 

 • Milyen jogorvoslati lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére?

 

Ha az Ön megítélése szerint személyes adatainak kezelése során Alapítványunk megsérti a GDPR rendelkezéseit, úgy Ön, mint érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál (azaz az EU bármely tagállama által a GDPR 51. cikke alapján létrehozott közhatalmi szervnél) – különösen az Ön szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. Magyarországon a GDPR 51. cikkében foglalt kritériumoknak megfelelően létrehozott felügyeleti szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „NAIH” vagy „Hatóság”). Ennek megfelelően az alábbi pontban a NAIH részére panasztétel lehetőségének részleteiről tájékoztatjuk. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy ettől függetlenül Ön a fentieknek megfelelően nem csak a Hatóságnál jogosult panasztételre, hanem az EU tagállamában létrehozott bármely felügyeleti hatóságnál.

 

 • Bejelentés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

 

Az adatvédelmi jogszabályok betartását a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felügyeli. Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az adatkezelésünk nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, vagy ha úgy ítéli meg, hogy ennek közvetlen veszélye fennáll, akkor bejelentést tehet a Hatóságnál a következő elérhetőségeken.

 

Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

E-mailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám: +36 1 391 1400

Fax szám: +36 1 391 1410

 

Adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban további információ található a Hatóság honlapján: http://naih.hu/

 

Felhívjuk továbbá a figyelmét arra, hogy Alapítványunk köteles a Honlappal kapcsolatos adatvédelmi incidenst (azaz személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést) indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni a Hatóságnak. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, Alapítványunk indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt, mint érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

 • Bírósági jogérvényesítés

 

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy megsértettük a magánélethez való jogát vagy, hogy a tiltakozással kapcsolatos döntésünk helytelen volt, vagy arra nem válaszoltunk, Ön bírósághoz fordulhat. Ön dönthet úgy is, hogy a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

 

Ezenkívül – a jogszabályban meghatározott feltételekkel – ha jogellenes adatkezelés vagy az adatbiztonsági követelmények megszegése következtében kárt okoznánk Önnek, bíróság előtt az Alapítvány ellen kártérítési igényt érvényesíthet. Ha személyiségi jogait sértettük meg, sérelemdíjban részesülhet, amelyet szintén bíróság előtt érvényesíthet.

 

ONLINE ESEMÉNYEINK ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA:

PARTNERS HUNGARY ONLINE ESEMÉNYEK ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ