Első a gyermek! – pályázati felhívás

A gyermek első évei meghatározó szerepet játszanak életútja alakulásában: hogyan fejlődik az értelme és az érzékszervei, hogyan kommunikálja érzéseit​,​ és mennyire képes koncentrálni az iskolában​, majd​ később a munkája során. Mindez meghatározza, mennyire lesz majd kiegyensúlyozott, közösségével harmóniában élő ember. 

 Pályázatot írunk ki komplex, társadalmi befogadást támogató programok megvalósítására, melyben kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekekre és     családjaikra, a roma közösségekre. A program egyaránt támogatja a hazánkban tartózkodó menekülteket és menedékes státuszúakat, valamint a helyi befogadó közösségeket.  

Kik pályázhatnak?

A kisgyermekkori fejlesztést és a társadalmi befogadást fontosnak tartó önkormányzatok és helyi intézmények, civil és egyéb szervezetek 

Mit kínálunk?

A program egymásra építhető programelemek formájában biztosít támogatást. Ezek a helyi igényeknek megfelelően alakíthatóak és akár külön-külön, akár együtt is igénybe vehetőek. Előnyt élveznek azok a pályázók, akik helyi együttműködés keretében vállalkoznak egy komplex program, azaz több programelem megvalósítására. 

Mire pályázhatnak?  

 • Primokiz” programelem – Helyi kisgyermekkori komplex stratégia megalkotása, meglévő szolgáltatások fejlesztése és rendszerezése, valamint új szolgálatások kialakítása, annak érdekében, hogy a szakemberek az igényeknek megfelelően tudják támogatni a gyermekek fejlődését és a családokat. 
 • Játékközpontok kialakítása programelem – A kisgyermekkori fejlődés érdekében olyan közösségi tér kialakítása, ahol a különböző hátterű gyermekek (0-10 év) és családtagjaik együtt tölthetik szabadidejüket. 
 • Interkulturális mediátorok programelem – Interkulturális mediátorok, közvetítők képzése és foglalkoztatása, akik a jövőben a helyi együttműködések kialakítását támogathatják. 
 • Iskolai sikerességet megalapozó szolgáltatások programelemEgyéni tanulást és részképességeket fejlesztő oktatási programok tervezése és megvalósítása. 
 • Szociális munka programelemA szociális munka személyi állományának megerősítését szolgáló, új szolgáltatás bevezetését lehetővé tevő program, bértámogatással. 
 • Mikroprojekt programelem – Helyi befogadást erősítő, helyi civil kezdeményezések megvalósítását lehetővé tevő kisprojektek támogatása (a nyertes pályázók számára elérhető 2023. augusztus 15-től).  
 • Online műhelymunkák, tréningek, amelyek a fentieket segítik és térítésmentesen vehetők igénybe. Ezeket a Partners Hungary Alapítvány honlapján tesszük közzé.  

 

Pályázatok benyújtásának határideje minden programelem esetén: 2023. június 12. éjfél 

A pályázati program megvalósításának határideje: 2023.12.31. Hosszabbítási kérelmünket benyújtottuk a támogató felé.  

Pályázatok benyújtása programelemenként, online történik, az egyes elemek leírása után található űrlapokon. A programelemek egy része önállóan is, másik részük csak bizonyos programelemekkel együtt pályázható. Ennek rendszerét az alábbi ábra mutatja. 

 

A Játékközpontra és az Interkulturális mediáció programelemre beérkező pályázatok elbírálása folyamatos, a többi programelem bírálatára a pályázati időszak lezárulását követően kerül sor. 

A pályázatokat az alábbi szempontok alapján bíráljuk el: 

 • A pályázó szervezet és a településen működő más szervezetek közötti együttműködés. 
 • Több programelemre benyújtott pályázat a településen.  
 • A pályázó szervezet által nyújtott, vagy nyújtani kívánt szolgáltatás komplexitása. 
 • Az elérendő családok számának realitása. 
 • A megvalósítandó fejlesztések realitása. 
 • A szakmai program és a megjelölt helyi szükségletek összhangja. 
 • A szakmai tervek és a költségvetés összhangja.  
 • A program fenntarthatósága. 

 

Primokiz Gyermekközpontú önkormányzati stratégia kialakítása 

Rövid leírás:  

A Primokiz program az önkormányzatok számára kínál lehetőséget a koragyermekkori szolgáltatások magas szakmai színvonalú, gyakorlatban is megvalósítható stratégiájának kidolgozására.  

A Primokiz egy bizonyítékokon alapuló program, melyet a Jacobs Alapítvány fejlesztett ki a kisgyermekek minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférésének növelése érdekében. A program licencét a Jacobs Alapítvány a Nemzetközi Lépésről Lépésre Egyesületnek (ISSA) adta át, amelyet az ISSA továbbad a program iránt érdeklődő országoknak és partnereknek. 

Németország, Svájc, Románia és Szlovénia után Magyarországon a Partners Hungary Alapítvány kapta meg a lehetőséget arra, hogy ezt a programot 9 településen, a helyi önkormányzatokkal együttműködve bevezesse.  

Az az önkormányzat, amelyik vállalja a Primokiz program megvalósítását, egy olyan nemzetközi szakmai hálózat részévé válik, melynek tagjai hosszú távon vállalják elköteleződésüket a kisgyermekeket nevelő családok támogatásában. Ezek az önkormányzatok viselhetik a PRIMOKIZ LOGÓT, világosan közvetítve, hogy a gyermekek testi-lelki, szellemi egészsége az egyik legfontosabb érték számukra és ennek érdekében konkrét lépéseket tesznek.  

 

 1. A pályázó önkormányzat maximális támogatást kap egy helyi igényekre alapozott, hosszútávú stratégia kidolgozásában. Ennek megalkotása és gyakorlatba ültetése a gyermekekkel foglalkozó szakmai és civil közösség hatékony együttműködésén alapul. 
 2. A pályázat továbbá lehetőséget teremt arra, hogy a kisgyermekekkel és családokkal foglalkozó személyek és szakemberek, civil szervezetek közösségi alapú, formális/nem formális/informális szolgáltatásokat valósítsanak meg. Kifejezetten olyan szolgáltatások létrehozása a cél, amelyet a közösségi igények hívnak életre. Ez lehet egy tér, központ, ahol a családok, szülők összegyűlhetnek a gyermekkel. 
 3. Indíthatnak új hiánypótló szolgáltatást, támogatást kérhetnek már kidolgozott képzésekre, workshopokra, amelyek segítik a várandósokat, a kisgyermeket nevelő családokat a nevelés, tanulás, fejlesztés terén stb.
 4. A Primokiz programba bekapcsolódó települések lehetőséget kapnak arra, hogy Szlovéniában vagy Romániában meglátogassanak egy önkormányzatot, ahol a Primokiz program már fut és hosszútávon is fenntartható eredményeket mutat. Célja az országok közötti tapasztalatcsere, motiváció fenntartása, kapcsolatépítés a szakmai szervezetek között.  

 

Mit nyújtunk? 

A Partners Hungary Alapítvány a PRIMOKIZ – gyermekközpontú önkormányzati stratégia kidolgozásához és működtetéséhez az alábbi természetbeni, szakmai és anyagi támogatást nyújtja:

 • A PRIMOKIZ programban résztvevő önkormányzatok munkáját – a koragyermekkori stratégia szakmailag is megalapozott kidolgozásában – a teljes folyamat alatt egy képzett FACILITÁTOR segíti.
 • Továbbá lehetőséget nyújtunk a kisgyermekkori nevelést segítő szolgáltatások kialakítására, településenként: 3 315 000 HUF összeg erejéig, amely szabadon felhasználható keretösszeg.
 • A Primokiz programra pályázatot benyújtó, abban résztvevő önkormányzatok külföldi tanulmányúton vehetnek részt, melynek keretében a módszert alkalmazó önkormányzatokat látogathatnak meg.

 

A külföldi tanulmányúttal kapcsolatos további információ: elsoagyermek@partnershungary.hu

Milyen feltételekkel lehet pályázni?  

Pályázatot azon magyarországi önkormányzatok adhatnak be, amelyek a háború elől menekülő ukrán gyermekek és családjaik számára befogadást nyújtanak. 

A pályázó vállalja, hogy nyertes pályázat esetén: 

 • partnerségi megállapodást köt a Partners Hungary Alapítvánnyal a PRIMOKIZ koragyermekkori stratégia megalkotására, 
 • előzetes felmérést készít a meglévő és hiányzó koragyerekkori szolgáltatásokról, amely alapját képezi a stratégia kidolgozásának,   
 • együttműködik a támogatóval, valamint annak szakmai felelősével, a Primokiz facilitátorral, akinek személyéről a Partners Hungary Alapítvány gondoskodik, 
 • 1 fő PRIMOKIZ helyi Koordinátort biztosít (részmunkaidőben), aki a helyi szakmai közösség, ún. akciócsoport vezetője, 
 • támogatja a helyi szakemberekből álló akciócsoport létrehozását, 
 • részt vesz az országon belüli, önkormányzatok közötti tapasztalatcserén, 
 • megerősíti, fejleszti a kisgyermekeknek és családjaiknak szóló szolgáltatásokat, vagy újat indít a program keretében biztosított forrás felhasználásával.  

A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. június 12. éjfél. 

A pályázatok benyújtása online az alábbi űrlapon történik: Pályázati adatlap – Helyi kisgyermekkori stratégia megalkotása 

A pályázat megvalósításának időtartama: 2023.12.31-ig. Hosszabbítási kérelmünket benyújtottuk a támogató felé. 

Ez a programelem önmagában is pályázható. Előnyt élveznek azok a pályázók, akik a Játékközpont alapításra és/vagy az Interkulturális mediáció programelemre is pályáznak. A program keretében támogatható önkormányzatok száma összesen: 9. 

  

 Játékközpontok helyi közösségekben 

A játékközpontok olyan biztonságos, informális, minőségi kisgyermekkori fejlesztést szolgáló befogadó terek, ahol a különböző hátterű gyermekek (0-10) és családtagjaik együtt tölthetik szabadidejüket. 

Befogadó terek, ahol:  

 • a gyermekek különböző korosztályú felnőttekkel találkoznak és minőségi időt töltenek együtt, játszanak egymással; 
 • a gyerekek játékokat kölcsönözhetnek és vihetnek haza; 
 • a szülők, nagyszülők és szakemberek szabadon beszélgethetnek, és oszthatnak meg információkat a gyermekek fejlődéséről, egészségéről, tanulásáról. 

A játékközpontok működése a „játékkal a befogadásért” módszerre épül, ami az inkluzív, közösségi alapú kisgyermekkori nevelést és oktatást támogatja, és oda viszi a szolgáltatást a gyerekek és családjaik számára, ahol arra a legnagyobb szükség van. A módszer célja, hogy a 0-10 éves gyermekek és családjaik szükségleteire rugalmas és specifikus válaszokat, megoldásokat dolgozzon ki.  

A játékközpontokban zajló tevékenységek a játékra épülnek; fejlesztik a kreativitást, növelik az önbizalmat, alakítják a társas-érzelmi és verbális készségeket, segítik a formális oktatásba való beilleszkedést. Ez különösen fontos a roma, a menekült és a hátrányos helyzetű gyermekek és családok számára, akikre a Játékközpontok kiemelt figyelmet fordítanak.            

Minden játéktárhoz kapcsolódóan egy Helyi akciócsoport (a továbbiakban: HACS) felelős azért, hogy kidolgozza, működtesse és monitorozza a Játékközpont tevékenységét. A fenntarthatóságot és a közösségi kohéziót szem előtt tartva a HACS széleskörű szakmai és közösségi részvételt biztosít. Tagjai lehetnek a játékközpont munkatársai, óvodák és iskolák igazgatói, pedagógusai, egészségügyi és szociális szakemberek, a helyi önkormányzat képviselői, szülők stb.  

 

A játékközpont működésének eredményei: 

 • A veszélyeztetettebb gyermekek magasabb szintű támogatást kapnak az óvodába vagy iskolába kerüléshez: a Játékközpontok hidat képeznek az otthon és a formális oktatás közt.  
 • Erősíti a szektorok közötti együttműködést: a szolgáltatások közelebb kerülnek a családokhoz, akik így jobban érzik a támogatottságot.  
 • A különböző kulturális és etnikai hátterű családok bizalma nő egymás iránt. 

 

Mit nyújtunk? 

A Partners Hungary Alapítvány a Játékközpont létrehozásához és működtetéséhez az alábbi anyagi támogatást nyújtja: 

 1. Játékközpont felszerelése: bútorok, játékok, kisebb felújítások 
1 850 000 HUF 
 1. Helyi akciócsoport munkájának támogatása, ellátás költségei 
46 200 HUF/hó 
 1. Programok gyermekek számára 
1 628 000 HUF 
 1. Programok szülők számára 
814 000 HUF 
 1. Rezsitámogatás az üzemeltetéshez  
46 300 HUF/hó 

Kik pályázhatnak?

Pályázatot benyújthatnak önkormányzatok és intézményeik, civil szervezetek és menekültszállásokat működtető egyéb szervezetek.

Milyen feltételekkel? 

A pályázó szervezet vállalja, hogy 

 • a Játékközpontot a támogatás időtartama alatt és még legalább 2 évig üzemelteti, és ingyenesen biztosítja a belépést minden helyi család számára;  
 • 2 fő koordinátort biztosít (részmunkaidőben) a játékközpont működtetéséhez a támogatás időtartama alatt és még legalább 2 évig; 
 • a 2 fő koordinátor együttműködik a Partners  Hungary Alapítvánnyal;  
 • helyi szakemberekből álló akciócsoportot hoz létre, és azt működteti; 
 • biztosítja a Helyi akciócsoport tagjainak részvételét a megalapításhoz szükséges kétnapos módszertani tréningen; 
 • csatlakozik a Játékközpontok nemzetközi hálózatához, és havonta összegzést készít a Játékközpont látogatottságáról a szerződésben foglaltaknak megfelelően (életkori, nemek szerinti bontás, programok száma, tartalma). 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. június 12. éjfél. 

A pályázatok benyújtása online az alábbi űrlapon történik: Pályázati adatlap – Játékközpont kialakítása 

A pályázat megvalósításának időtartama: 2023.12.31-ig. Hosszabbítási kérelmünket benyújtottuk a támogató felé. 

Ez a programelem önmagában is pályázható. Előnyt élveznek azok a pályázók, akik a Primokiz programelemre is pályáznak. A program keretében országosan 12 játékközpont létrehozását támogatjuk.  

 

Interkulturális mediáció a befogadó helyi közösségekért 

Rövid leírás:  

Az interkulturális mediáció egy olyan kipróbált módszertan és eszközrendszer, amelynek segítségével erősödik az önkormányzatok és a helyi közösségek, intézmények közötti párbeszéd és együttműködés. Ennek eredményeképpen csökken a feszültség és elindulhat a helyi problémák közös megoldása. 

A menekültek megjelenése a helyi közösségekben ellentmondásos helyzetet teremt. Sok helyen a szolidaritás érzését erősíti, de ugyanakkor már megjelentek  helyi csoportok közötti előítéletek és konfliktusok is, amelyeknek kezelésében, megelőzésében a program támogatást nyújthat. 

A programban a Partners Hungary Alapítvány felkészít egy interkulturális mediátort, akinek aktív közreműködésével felépül egy helyi akciócsoport, melynek résztvevői a roma közösség tagjai, menekültek, az önkormányzat képviseletében eljáró személyek és egyéb helyi intézmények képviselői.  

A csoport tagjai megvitatják a közösség problémáit és a helyi intézmények képviselőivel, a helyi döntéshozókkal közösen megoldási lehetőségeket dolgoznak ki, valamint azokat – az erőforrások függvényében – meg is valósítják. 

Mit nyújtunk? 

 1. A módszertan alapját az Európa Tanács ROMED programja adja, ami     kiegészül a Partners Hungary Alapítvány több mint 20 éves roma integráció területén szerzett tapasztalatával.  
 2. Helyi közösségből kiválasztott interkulturális mediátorokat képzünk. 
 3. Egy fő mediátor munkáját szuperbruttó 197 500 Ft/hó értékben díjazzuk.  
 4. A mediátort mentoráljuk. 
 5. Kerekasztalokat facilitálunk, melynek eredményeképpen, közösségi tervezéssel elkészül egy szakmai terv és költségvetés.  

A szakmai terv megvalósításához anyagi forrást biztosítunk: 2 200 000 Ft értékben.

Kik pályázhatnak?

Pályázatot benyújthatnak önkormányzatok és intézményeik, civil szervezetek és menekültszállásokat működtető egyéb szervezetek.

Milyen feltételekkel lehet pályázni? 

A pályázó szervezet vállalja, hogy  

 • Egy interkulturális/roma mediátor részt vesz a Partners Hungary képzésén. 
 • Az interkulturális mediátor tevékenyen részt vesz a helyi akciócsoport felállításában és az ülések megszervezésében. 
 • A megvalósítandó akció hosszú távon hozzájárul a helyi társadalom fejlődéséhez, a helyi közösségek összetartásához, a társadalmi kohézió erősítéséhez. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. június 12. éjfél. 

A pályázatok benyújtása online az alábbi űrlapon történik: Pályázati adatlap – Interkulturális mediáció 

A pályázat megvalósításának időtartama: 2023.12.31-ig. Hosszabbítási kérelmünket benyújtottuk a támogató felé. 

Ez a programelem önmagában is pályázható. Előnyt élveznek azok a pályázók, akik a Primokiz programelemre is pályáznak. A program keretében országosan összesen 6 településen támogatjuk a program megvalósulását.  

 

Iskolai sikerességet megalapozó szolgáltatás kialakítása – helyi tanulócsoport létrehozása menekült vagy menedékes gyermekek támogatására 

Rövid leírás: 

A szolgáltatás településenként minimum 5, maximum 20 fő általános iskolás gyermek iskolai sikerességét erősítő szolgáltatás kialakítását támogatja. Olyan, Ukrajnából menekült tanulók iskolai integrációját támogatjuk, akik bármely okból lemaradtak a tanulásban. Cél a pótlólagos nevelő, fejlesztő szolgáltatások biztosítása számukra. A Partners Hungary Alapítvány a forrást biztosítja ehhez, míg a szervezés, illetve a szolgáltatás tartalmának kialakítása a megvalósító szervezet, szakemberek feladata.  

Pályázhatnak mindazon civil szervezetek, önkormányzatok, iskolák, akik vállalják, hogy szakszerű, iskolai sikerességet támogató programot nyújtanak be. 

A támogatás szabadon felhasználható, például az alábbi célokra fordítható:  

 • technikai eszközök beszerzése; 
 • tankönyvvásárlás; 
 • személyi költségek;  
 • illetve bármilyen olyan költség fedezésére, amely a gyermekek sikeres iskolai integrációját szolgálja. 

Mit nyújtunk?

 1. Maximum bruttó 99 000 Ft/tanuló támogatást minimum 5, maximum 20 tanuló bevonására.  
 1. A programban résztvevő szakemberek számára térítésmentesen képzési lehetőséget biztosítunk, melyen a részvétel önkéntes.   

 

Milyen feltételekkel?

A pályázó vállalja, hogy 

 • Összesített, valamint egyéni fejlesztési tervet készít a programban résztvevő gyermekek számára, és nyomon követi annak megvalósítását. 
 • Dokumentálja az alapozó szolgáltatás teljes folyamatát. 
 • Beszámol az egyes tanulók és a tanulócsoport által összességében elért eredményekről, fejlődésről.  
 • Bemutatja a fejlesztés érdekében kialakított együttműködéseket kitérve a szülőkkel való kapcsolattartásra. 
 • Fotódokumentációt készít a megvalósításról. 

Nyertes pályázat esetén a támogatás folyósításának feltétele egy részletes költségvetés benyújtása.  

Előnyben részesítjük azokat a pályázókat, akik pályáznak Játékközpont létesítésére is.   

A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. június 12. éjfél. 

A pályázatok benyújtása online az alábbi űrlapon történik: Pályázati adatlap – Helyi tanulócsoport kialakítása 

 

A pályázat megvalósításának időtartama: 2023.12.31-ig. Hosszabbítási kérelmünket benyújtottuk a támogató felé. 

Ez a programelem önmagában nem pályázható, csak a Primokiz, és/vagy Játékközpont alapítása, és/vagy Interkulturális mediációs programelemmel együtt. A program keretében országosan összesen 100 tanuló támogatására van lehetőség. 

 

Szociális munka elsősorban a menekültszállásokon élők, illetve menedékes státuszúak támogatására 

Rövid leírás: 

A programelem célja az általános szakemberhiány csökkentése és a szakmai munka minőségének fejlesztése a meglévő önkormányzati, illetve civil támogatási rendszerben egy új, félállású szociális szakember segítségével, vagy már alkalmazásban álló szociális szakember bevonásával új feladat, szolgáltatás bevezetésével. 

Az új státusszal/feladatkörrel a meglévő szociális szolgáltatások ÚJ ELEMMEL bővülnek, amely irányulhat a helyben élő hátrányos helyzetű menekült vagy menedékes státuszú emberek, gyermekek, családok segítésére, pl. idősek, betegek szükségleteinek kielégítésére. 

Mit nyújtunk?

 1. A projektelem egy félállású szociális munkás alkalmazását fedezi, szuperbruttó 355 500 HUF/hó erejéig. 
 1. Egy pályázó maximum két fél, vagy egy teljes státusz finanszírozására nyújthat be pályázatot.   

Kik pályázhatnak?

Pályázatot benyújthatnak önkormányzatok és intézményeik, civil szervezetek és menekültszállásokat működtető egyéb szervezetek.

Milyen feltételekkel?

A pályázó vállalja, hogy 

 •  az új szolgáltatás bevezetésével megerősíti a szociális munkát; 
 • beszámolót készít az új (rész)állással elért eredményekről, ebben kitér arra, hogy mi az új szolgáltatás, illetve hány embert céloznak meg ezzel; 
 • a támogatás eredményeként, a célcsoportban létrejött életminőség-javulásról beszámol. 

Előnyben részesülnek azok a pályázók, amelyek vállalják, hogy a projekt lezárulta után is fenntartják a pályázat segítségével megvalósult pótlólagos szolgáltatást.  

Előnyt élveznek azok a pályázók, akik több programelem     megvalósítására is pályáznak. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. június 12. éjfél. 

A pályázatok benyújtása online az alábbi űrlapon történik: Pályázati adatlap – Szociális munka kapacitásbővítése 

A pályázat megvalósításának időtartama: 2023.12.31-ig. Hosszabbítási kérelmünket benyújtottuk a támogató felé. 

Ez a programelem önmagában nem pályázható, csak a Primokiz, és/vagy Játékközpont alapítása, és/vagy Interkulturális mediációs programelemmel együtt. A program keretében országosan összesen 3 főállású vagy 6 félállású szociális munkás bérének támogatására van lehetőség. 

 

Mikroprojektek

 

2023. augusztus 15-én újabb pályázati kört nyitunk meg a nyertes pályázók között helyi befogadást erősítő mikroprojektek tervezésére és megvalósítására.  A program keretében országosan összesen 6 mikroprojekt megvalósulását támogatjuk.  
 

A szabadon felhasználható, 2 200 000,- Ft támogatási keret célja egy közösségi tervezéssel kialakítandó, és a közösség tagjait támogató, valamely helyi ügy köré szervezett projekt kidolgozása és megvalósítása, mely elmélyíti, kiegészíti a már elindult egyéb programelemeket. 

Azon pályázatok nyernek támogatást, amelyek eredményei tartósan fenntarthatóak, és hozzájáruljanak a helyi közösség befogadókészségének növeléséhez, a menekültek, romák, sérülékeny csoportok helyi döntéshozatalba való bevonásához, érdekérvényesítő képességük javulásához, a közszolgáltatásokhoz való jobb hozzáféréshez, a lakosság és az intézmények közötti együttműködés erősítéséhez. 

A pályázat 2023. augusztus 15-től szeptember 15-ig nyújtható be, az aktuálisan megjelenített pályázati adatlapon.

 

Kérdés esetén írjon nekünk: elsoagyermek@partnershungary.hu

 

 

  Szeretne több információt kapni a témával kapcsolatban? Keressen bennünket!